16 намерени резултата

одобрен

Регистър на закрити и преобразувани образователни институции в област Монтана към 30.04.2020 г.

Регистър на закрити и преобразувани образователни институции в област Монтана към 30.04.2020 г.

одобрен

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2020-2021 г. в област Mонтана

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности за прием в VIII клас за учебната 2020-2021 г. в област Mонтана

одобрен

Информация за реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. в област Монтана

Информация за реализирания държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019-2020 г. в област Монтана

одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2019-2020 г.

Списък на училищата и детските градини в област Монтана за учебната 2019-2020 г.

одобрен
одобрен
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“