31 намерени резултата

одобрен

Регистър на недвижими културни ценности

Регистър на недвижими културни ценности

Регистър на недвижими културни ценности
одобрен

Регистър на категоризираните обекти

Регистър на категоризираните обекти

Регистър на категоризираните обекти
одобрен

Регистър ННРВ

Регистър ННРВ

Регистър ННРВ
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти
одобрен

Регистър сдружения на собствениците

Регистър сдружения на собствениците

Регистър сдружения на собствениците
одобрен

Регистър на читалищата

Регистър на читалищата

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“