31 намерени резултата

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове

общи административни актове
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Две могили

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет град Две могили

одобрен

Регистър спортни клубове

Регистър спортни клубове

Регистър спортни клубове
одобрен

Регистър детски градини и училища

Регистър детски градини и училища

Регистър на детските градини и училища
одобрен

С П И С Ъ К НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

С П И С Ъ К
НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 Г.

РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА 2017 Г.

дарения
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“