31 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на частната и публична общинска собственост

Регистър на частната и публична общинска собственост

регистър на общинска собственост
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“