452 намерени резултата

одобрен

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Справка за брой ученици, придобили степен на професионална квалификация - по групи професионални направления, през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

одобрен

Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища, с данни към 06.02.2020 г.

Брой ученици по форми на обучение в държавните, общинските и частните училища, с данни към 06.02.2020 г.

одобрен

Справка за брой завършили средно образование по области и видове училища през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

Справка за брой завършили средно образование по области и видове училища през календарната 2019 година към 12.07.2020 г.

одобрен

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2019/2020 година - втори семестър

Справка за броя на обучаваните студенти и докторанти в акредитираните висши училища по професионални направления за учебната 2019/2020 година - втори семестър

одобрен

Справка за акредитирани докторски програми от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Справка за акредитирани докторски програми от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

одобрен

Справка за акредитирани специалност от РП /регулирани професии/ от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Справка за акредитирани специалност от РП /регулирани професии/ от НАОА по висши училища за учебната 2019/2020 година - втори период

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“