одобрен

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  9ba3f066-87df-4070-98b6-1f5770310fc4

Описание:

Данните са за инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.; изм. и доп.) на територията на РИОСВ-Шумен

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1.1

Автор: РИОСВ гр. Шумен

Връзка с автор: riosv-shn@icon.bg

Отговорник поддръжка: riosv-shn@icon.bg

Връзка с отговорник поддръжка: riosv-shn@icon.bg

  • Създаден на: 2017-05-22 11:29:07
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-09-12 17:23:04
  • Последно променил: dragomir_vasilev
 

Моля изчакайте