одобрен

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП 04.2019

Уникален идентификатор:  0cdc157f-4c42-4a1b-b37b-3019cd883290

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-04 12:02:12
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-06-04 12:10:56
  • Последно променил: margarita_rangelova

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

2 1
година 2019 1
1
1
1
#REF! 1
за периода от до 1
Казанлък 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
#REF! код по ЕБК: 7404 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 97 СЕС - ДМП 1
Бланка версия 1.01 от 2019г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 0 0 0 0 0 0 0 0
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 0 0 0 0 0 0
20 108 окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физическите лица 0 0 0 0 0 0 0 0
21 109 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ 0 0 0 0 0 0 0 0
25 200 Корпоративен данък: 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201 корпоративен данък от нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
35 202 корпоративен данък от финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
40 203 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
45 204 корпоративен данък от застрахователни дружества 0 0 0 0 0 0 0 0
50 400 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица: 0 0 0 0 0 0 0 0
55 401 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
56 402 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
57 403 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
58 404 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
59 411 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
65 800 Осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
70 801 вноски за работници и служители от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
75 802 вноски от работници и служители (лична вноска) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 804 вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 809 вноски за други категории осигурени лица 0 0 0 0 0 0 0 0
85 811 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
85 812 вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица 0 0 0 0 0 0 0 0
85 814 вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 1000 Здравно-осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
100 1001 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
105 1002 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1004 здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1007 здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица 0 0 0 0 0 0 0 0
130 1300 Имуществени и други местни данъци : 0 0 0 0 0 0 0 0
135 1301 данък върху недвижими имоти 0 0 0 0 0 0
140 1302 данък върху наследствата 0 0 0 0 0 0
145 1303 данък върху превозните средства 0 0 0 0 0 0
1304 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 0 0 0 0 0 0
150 1308 туристически данък 0 0 0 0 0 0
160 1400 Данък върху добавената стойност 0 0 0 0 0 0 0 0
165 1401 данък върху добавената стойност при сделки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0
170 1402 данък върху добавената стойност при внос 0 0 0 0 0 0 0 0
175 1500 Акцизи 0 0 0 0 0 0 0 0
180 1501 акциз при сделки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1502 акциз при внос 0 0 0 0 0 0 0 0
1600 Данък върху застрахователните премии 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1700 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане: 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1701 данък върху представителните разходи 0 0 0 0 0 0 0 0
210 1702 данък върху разходи, предоставяни в натура 0 0 0 0 0 0 0 0
215 1703 данък върху разходите за превозни средства 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1706 окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения 0 0 0 0 0 0 0 0
226 1707 данък върху дейността от опериране на кораби 0 0 0 0 0 0 0 0
227 1709 данък върху приходите на бюджетните предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
235 1900 Мита и митнически такси 0 0 0 0 0 0 0 0
255 2000 Други данъци 0 0 0 0 0 0
265 2400 Приходи и доходи от собственост 0 0 0 0 0 0 0 0
270 2401 вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции 0 0 0 0 0 0
280 2403 превишение на приходите над разходите на БНБ 0 0 0 0 0 0 0 0
285 2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 0 0 0 0
290 2405 приходи от наеми на имущество 0 0 0 0
295 2406 приходи от наеми на земя 0 0 0 0
300 2407 приходи от дивиденти 0 0 0 0
305 2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 0 0 0
310 2409 приходи от лихви по срочни депозити 0 0 0 0
315 2410 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 0 0 0 0
325 2412 приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг 0 0 0 0 0 0 0 0
330 2413 приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа 0 0 0 0 0 0
335 2415 приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица 0 0 0 0 0 0
2417 приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации 0 0 0 0 0 0
340 2418 лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-) 0 0 0 0 0 0
345 2419 приходи от други лихви 0 0 0 0
350 2500 Държавни такси 0 0 0 0 0 0 0 0
355 2501 такси за административни и други услуги и дейности 0 0 0 0 0 0
356 2502 такси и лицензии с данъчен характер 0 0 0 0 0 0
360 2600 Съдебни такси 0 0 0 0 0 0 0 0
370 2700 Общински такси 0 0 0 0 0 0 0 0
375 2701 за ползване на детски градини 0 0 0 0 0 0
380 2702 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 0 0 0 0 0 0
385 2703 за ползване на лагери и други по социалния отдих 0 0 0 0 0 0
390 2704 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 0 0 0 0 0 0
395 2705 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 0 0 0 0 0 0
400 2706 за ползване на полудневни детски градини 0 0 0 0 0 0
405 2707 за битови отпадъци 0 0 0 0 0 0
410 2708 за ползване на общежития и други по образованието 0 0 0 0
420 2710 за технически услуги 0 0 0 0
425 2711 за административни услуги 0 0 0 0
430 2715 за откупуване на гробни места 0 0 0 0 0 0
436 2717 за притежаване на куче 0 0 0 0 0 0
440 2729 други общински такси 0 0 0 0
445 2800 Глоби, санкции и наказателни лихви 0 0 0 0 0 0 0 0
450 2801 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи 0 0 0 0
455 2802 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 0 0 0 0
455 2809 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 0 0 0 0
470 3600 Други приходи 0 0 0 0 0 0 0 0
475 3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 0 0 0
3605 прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО 0 0 0 0 0 0 0 0
3608 вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО" 0 0 0 0 0 0 0 0
3610 приходи от други вноски 0 0 0 0
480 3611 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 0 0 0
485 3612 получени други застрахователни обезщетения 0 0 0 0
3618 коректив за касови постъпления (-/+) 0 0 0 0
490 3619 други неданъчни приходи 0 0 0 0
495 3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 0 0 0 0 0 0 0 0
500 3701 внесен ДДС (-) 0 0 0 0
505 3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 0 0 0 0
510 3709 внесени други данъци,такси и вноски върху продажбите (-) 0 0 0 0
515 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) 0 0 0 0 0 0 0 0
516 4021 постъпления от продажба на компютри и хардуер 0 0 0 0
517 4022 постъпления от продажба на сгради 0 0 0 0
518 4023 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 0
519 4024 постъпления от продажба на транспортни средства 0 0 0 0
520 4025 постъпления от продажба на стопански инвентар 0 0 0 0
521 4026 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти 0 0 0 0
522 4029 постъпления от продажба на други ДМА 0 0 0 0
523 4030 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0
523 4039 постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове 0 0 0 0
524 4040 постъпления от продажба на земя 0 0 0 0
526 4072 постъпления от продажба на земеделска продукция 0 0 0 0
540 4100 Приходи от концесии 0 0 0 0 0 0
550 4200 Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи 0 0 0 0 0 0 0 0
560 4500 Помощи и дарения от страната 0 0 0 0 0 0 0 0
565 4501 текущи помощи и дарения от страната 0 0 0 0
570 4503 капиталови помощи и дарения от страната 0 0 0 0
575 4600 Помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
580 4610 текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 0 0 0
585 4620 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз 0 0 0 0
590 4630 текущи помощи и дарения от други държави 0 0 0 0
595 4640 капиталови помощи и дарения от други държави 0 0 0 0
600 4650 текущи помощи и дарения от други международни организации 0 0 0 0
605 4660 капиталови помощи и дарения от други международни организации 0 0 0 0
610 4670 други текущи помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0
615 4680 други капиталови помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0
575 4700 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми 0 0 0 0 0 0 0 0
580 4743 получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
585 4744 получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
590 4745 получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
595 4749 получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
600 4751 получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
605 4752 получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
610 4753 получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
615 4759 получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 0 0 0
575 4800 Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
580 4810 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-) 0 0 0 0
585 4820 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз 0 0 0 0
590 4830 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-) 0 0 0 0
595 4840 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-) 0 0 0 0
600 4850 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-) 0 0 0 0
605 4860 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-) 0 0 0 0
610 4870 разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 0 0 0 0
615 4880 разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 0 0 0 0
620 ВСИЧКО 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници 0 0 0 0 0 0 1
1
1
1
#REF! 1
за периода от до 1
Казанлък 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
#REF! код по ЕБК: 7404 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 97 СЕС - ДМП 1
(в лева) (в лева) 1
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2019 - РАЗХОДИ - рекапитулация 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
1
5 100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
10 101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
35 200 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
45 202 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
50 205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 0 0 0
55 208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 0 0 0 0 0 0
60 209 другиплащания и възнаграждения 0 0 0 0 0 0 0 0
65 500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
70 551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 558 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
80 560 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
85 580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0
90 588 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
90 590 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
115 800 Вноски за доброволно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
125 1000 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0
130 1011 Храна 0 0 0 0 0 0 0 0
135 1012 Медикаменти 0 0 0 0 0 0 0 0
140 1013 Постелен инвентар и облекло 0 0 0 0 0 0 0 0
145 1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 0 0 0 0 0 0
150 1015 материали 0 0 0 0 0 0 0 0
155 1016 вода, горива и енергия 0 0 0 0 0 0 0 0
160 1020 разходи за външни услуги 0 0 0 0 0 0 0 0
165 1030 Текущ ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0
175 1051 командировки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0
180 1052 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
185 1053 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
190 1062 разходи за застраховки 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1063 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0
200 1069 други финансови услуги 0 0 0 0 0 0 0 0
205 1091 други разходи за СБКО 0 0 0 0 0 0 0 0
210 1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 0 0 0 0 0 0
215 1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 0 0 0 0 0 0
220 1900 Платени данъци, такси и административни санкции 0 0 0 0 0 0 0 0
225 1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 0 0 0 0 0 0
230 1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 0 0 0 0 0 0
245 1991 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
220 2100 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0
225 2110 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0
230 2120 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0
235 2125 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0
240 2140 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 0 0 0 0 0 0 0
245 2190 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
250 2200 Разходи за лихви по заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0
255 2221 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0
265 2224 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0
270 2500 Разходи за лихви по заеми от други държави 0 0 0 0 0 0 0 0
290 2600 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции 0 0 0 0 0 0 0 0
320 2700 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
330 2800 Разходи за лихви и отстъпки по облигации емитирани и търгувани на международните капиталови пазари 0 0 0 0 0 0 0 0
350 2900 Други разходи за лихви 0 0 0 0 0 0 0 0
355 2910 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 0 0 0 0
355 2920 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0
375 2969 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0 0 0 0 0 0 0
380 2970 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
385 2989 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
390 2990 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 0 0 0 0 0 0 0 0
390 2991 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 0 0 0 0 0 0
395 2992 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 0 0 0 0 0 0
397 3300 Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0
398 3301 ресурс на база брутен национален доход 0 0 0 0 0 0 0 0
399 3302 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 0 0 0 0 0 0 0
400 3303 корекция за Обединеното кралство 0 0 0 0 0 0 0 0
401 3304 традиционни собствени ресурси - мита 0 0 0 0 0 0 0 0
404 3306 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 0 0 0 0 0 0 0
404 3900 Здравно-осигурителни плащания 0 0 0 0 0 0 0 0
440 4000 Стипендии 0 0 0 0 0 0 0 0
450 4100 Пенсии 0 0 0 0 0 0 0 0
495 4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0
500 4201 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
505 4202 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 0 0 0 0 0 0
510 4214 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 0 0 0 0 0 0
515 4217 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0
520 4218 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 0 0 0 0 0 0
525 4219 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0
635 4300 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
640 4301 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0
645 4302 за осъществяване на болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0
650 4309 други субсидии и плащания 0 0 0 0 0 0 0 0
655 4400 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
665 4500 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
675 4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 0 0 0 0 0 0 0 0
685 4900 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
690 4901 текущи трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
695 4902 капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
700 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0
710 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи 0 0 0 0 0 0 0 0
715 5201 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 0 0
720 5202 придобиване на сгради 0 0 0 0 0 0 0 0
725 5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 0 0 0 0 0
730 5204 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0
735 5205 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 0 0 0
740 5206 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0 0 0 0
745 5219 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 0 0 0 0
750 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0
755 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 0 0 0 0 0 0
760 5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0
765 5400 Придобиване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0
775 5500 Капиталови трансфери 0 0 0 0 0 0 0 0
780 5501 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0
785 5502 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0
790 5503 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0
795 5504 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0
805 5700 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71) 0 0 0 0 0 0 0 0
810 5701 плащания за попълване на държавния резерв 0 0 0 0 0 0 0 0
815 5702 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0 0 0
525 4071 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
820 98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 0 0 0 0 0
821
822
823
825 ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
1
1
905
906
907
910
911
912
920
921
922
930
931
932
935
940
950
953
954
955
956
958
959
960
1
#REF! 1
за периода от до 1
Казанлък 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
#REF! код по ЕБК: 7404 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
97 СЕС - ДМП 1
(в лева) (в лева) 1
III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен план 2019 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ Отчет 2019 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
1 ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
2 1
5 3000 Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3020 трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
20 3040 възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3041 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини 0 0 0 0 0 0 0 0
30 3042 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 0 0 0 0 0 0 0 0
35 3043 целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини 0 0 0 0 0 0 0 0
36 3048 други целеви трансфери от ЦБ за общини 0 0 0 0 0 0 0 0
45 3050 трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
50 3061 трансфери между ЦБ и НЗОК 0 0 0 0 0 0 0 0
60 3081 трансфери между ЦБ и БНТ 0 0 0 0 0 0 0 0
3082 трансфери между ЦБ и БНР 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3083 трансфери между ЦБ и БТА 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3089 трансфери между ЦБ и други бюджети 0 0 0 0 0 0 0 0
65 3090 други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3100 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 3110 трансфери от/за ЦБ (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 3111 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 0 0 0 0 0 0
85 3112 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 0 0 0 0 0 0
90 3113 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 0 0 0 0
91 3118 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 0 0 0 0
3128 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 0 0 0 0
100 3120 възстановени трансфери за ЦБ (-) 0 0 0 0
115 3200 Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
120 3210 предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища 0 0 0 0 0 0 0 0
125 3220 предоставени трансфери от ДБ за БАН 0 0 0 0 0 0 0 0
130 3230 получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
135 3240 получени от БАН трансфери от ДБ (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
145 6000 Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
150 6001 - получени трансфери (+) 0 0 0 0
155 6002 - предоставени трансфери (-) 0 0 0 0
160 6100 Трансфери между бюджети (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
165 6101 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
170 6102 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
6105 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
180 6109 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
185 6200 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
190 6201 - получени трансфери (+/-) 0 0 0 0
195 6202 - предоставени трансфери (-) 0 0 0 0
200 6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
205 6301 - получени трансфери (+/-) 0 0 0 0
206 6302 - предоставени трансфери (-) 0 0 0 0
210 6400 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП 0 0 0 0 0 0 0 0
211 6401 - получени трансфери (+) 0 0 0 0
212 6402 - предоставени трансфери (-) 0 0 0 0
213 6500 Трансфери на отчислени постъпления 0 0 0 0
215 6600 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
220 6601 Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
225 6602 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
215 6700 Трансфери от/за сметки за чужди средства 0 0 0 0 0 0 0 0
220 6701 трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+) 0 0 0 0
225 6702 трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-) 0 0 0 0
230 6900 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0 0 0 0 0
235 6901 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица 0 0 0 0 0 0 0 0
240 6905 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО 0 0 0 0 0 0 0 0
240 6906 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0
245 6907 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО 0 0 0 0 0 0 0 0
250 6908 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0 0 0 0 0
255 6909 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
260 ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 0 0 0 0
261 ІV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ 04 ¦
262
265 7400 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
275 7500 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
285 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0 0
295 7700 Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 0 0
215 7800 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП 0 0 0 0 0 0 0 0
220 7833 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето) 0 0 0 0
225 7888 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето) 0 0 0 0
315 ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
1
1
#REF! 1
за периода от до 1
Казанлък 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
#REF! код по ЕБК: 7404 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 97 СЕС - ДМП 1
(в лева) (в лева) 1
Уточнен план 2019 - БЮДЖЕТНО САЛДО Отчет 2019 - БЮДЖЕТНО САЛДО 1
V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 5 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1
1
#REF! 1
за периода от до 1
Казанлък 2019/01/01 2019/04/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
#REF! код по ЕБК: 7404 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 97 СЕС - ДМП 1
(в лева) (в лева) 1
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Уточнен план 2019 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО Отчет 2019-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО 1
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
1 0 6 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 7000 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 7001 придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) 0 0 0 0
20 7003 участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-) 0 0 0 0
25 7010 постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+) 0 0 0 0
30 7100 Предоставени кредити (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
35 7101 предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 0 0 0
40 7102 възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 0 0 0
45 7200 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
50 7201 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 0 0 0 0
55 7202 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 0 0 0 0
60 7300 Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 7320 Погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 0 0
85 7369 Погашения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0 0 0
90 7370 Погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0 0 0
95 7391 възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+) 0 0 0 0
100 7392 вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
105 7393 получени суми от банки в несъстоятелност (+) 0 0 0 0
110 7900 Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) 0 0 0 0 0 0 0 0
115 7901 предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
120 7902 възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
125 8000 Заеми от чужбина - нето (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
130 8011 получени краткосрочни заеми от други държави (+) 0 0 0 0
135 8012 получени дългосрочни заеми от други държави (+) 0 0 0 0
140 8017 погашения по краткосрочни заеми от други държави (-) 0 0 0 0
145 8018 погашения по дългосрочни заеми от други държави (-) 0 0 0 0
150 8031 получени краткосрочни заеми от международни организации (+) 0 0 0 0
155 8032 получени дългосрочни заеми от международни организации (+) 0 0 0 0
175 8037 погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-) 0 0 0 0
180 8038 погашения по дългосрочнизаеми от международни организации (-) 0 0 0 0
185 8051 получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) 0 0 0 0
190 8052 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) 0 0 0 0
195 8057 погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0 0 0 0
200 8058 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0 0 0 0
205 8080 клирингови разчети - пасивни и активни салда (-/+) 0 0 0 0 0 0 0 0
210 8097 друго финансиране от чужбина (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
215 8098 други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
220 8100 Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари 0 0 0 0 0 0 0 0
225 8111 краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
230 8112 дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
235 8121 погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
240 8122 погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
245 8200 Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
255 8300 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
260 8311 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) 0 0 0 0
261 8312 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 0 0 0 0
262 8321 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) 0 0 0 0
263 8322 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 0 0 0 0
264 8371 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) 0 0 0 0
265 8372 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 0 0 0 0
266 8381 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 0 0 0 0
267 8382 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) 0 0 0 0
295 8500 Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
300 8501 емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0
305 8502 емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0
310 8504 целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0
315 8600 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
320 8611 погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0
325 8621 погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0
330 8623 погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0
340 8640 погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
295 8700 Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА 0 0 0 0 0 0 0 0
300 8733 разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
310 8766 разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
355 8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове 0 0 0 0 0 0 0 0
360 8801 събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
365 8802 събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-) 0 0 0 0
365 8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз 0 0 0 0
370 8804 събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
365 8805 събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-) 0 0 0 0
370 8809 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
375 8900 Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0 0 0 0 0
380 8901 суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0
385 8902 суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0 0 0 0 0
390 8903 суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци 0 0 0 0 0 0 0 0
395 9000 Приватизация на дялове, акции и участия 0 0 0 0
405 9100 Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
410 9111 покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-) 0 0 0 0
415 9112 покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-) 0 0 0 0
420 9121 продажба на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0
425 9122 получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+) 0 0 0 0
430 9200 Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
435 9201 с чуждестранни ценни книжа и финасови активи (+/-) 0 0 0 0
440 9202 с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-) 0 0 0 0
445 9300 Друго финансиране - нето(+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
450 9301 чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) 0 0 0 0
450 9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 0 0 0 0
451 9317 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) 0 0 0 0
452 9318 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0 0 0
456 9321 плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
457 9322 възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
458 9323 плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
459 9324 възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
460 9325 плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
461 9326 възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
9327 плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
9328 постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
462 9330 суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-) 0 0 0 0
9336 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 0 0 0 0
462 9337 друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) 0 0 0 0
9338 друго финансиране - операции с активи (+/-) 0 0 0 0
462 9339 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 0 0 0 0
9355 събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
462 9356 разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
462 9395 получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) 0 0 0 0
465 9396 прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-) 0 0 0 0
470 9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
475 9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 0 0 0 0
480 9502 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 0 0 0 0
485 9503 остатък в левове по депозити от предходния период (+) 0 0 0 0
490 9504 остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+) 0 0 0 0
495 9505 остатък в касата в левове от предходния период (+) 0 0 0 0
500 9506 остътък в касата във валута от предходния период (+) 0 0 0 0
505 9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 0 0 0
510 9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 0 0 0
515 9509 наличност в левове по депозити в края на периода (-) 0 0 0 0
520 9510 наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-) 0 0 0 0
525 9511 наличност в касата в левове в края на периода (-) 0 0 0 0
530 9512 наличност в касата във валута в края на периода (-) 0 0 0 0
535 9513 преводи в процес на сетълмент (-/+) 0 0 0 0
540 9514 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) 0 0 0 0
545 9521 остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+) 0 0 0 0
550 9522 остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+) 0 0 0 0
555 9528 наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-) 0 0 0 0
560 9529 наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода(-) 0 0 0 0
561 9549 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-) 0 0 0 0
565 9600 Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
566 9601 остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
567 9603 остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) 0 0 0 0 0 0 0 0
568 9607 наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
569 9609 наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
575 9800 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции 0 0 0 0 0 0 0 0
580 9810 операции в брой между банка и каса (+/-) 0 0 0 0
585 9820 предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-) 0 0 0 0
590 9830 покупко-продажба на валута (+/-) 0 0 0 0
600 9850 операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-) 0 0 0 0
605 9890 салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сетълмент в реално време (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0
610 ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1
1
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: НЕЛИ АТАНАСОВА 1
( име и фамилия) 1
1
ИЗГОТВИЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСИЕВА РЪКОВОДИТЕЛ: ГАЛИНА СТОЯНОВА 1
дата ( име и фамилия) ( име и фамилия) 1
2019/05/09 служебни телефони e-mail: 1
1
Web-адрес: #REF!
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте