одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 27.06-31.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  188bfd1d-8885-4892-9ea3-92de409705e4

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-02 11:22:51
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-08-02 11:22:51

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 27.06.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-297 02.07.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработването на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за промяна на границата между УПИ II, III, IV, V и VI кв. 64 гр. Златарица
РД-12-298 02.07.2019 Ръководство Утвърждаване на вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез Системата за сигурно електронно връчване
РД-12-323 25.07.2019 Ръководство Определяне на терен за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите регистрирани в РВМС
РД-12-324 26.07.2019 Ръководство Обявявам класирането на участниците в процедура "Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица - втори етап
РД-12-328 30.07.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработването на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР, ПЗ за разделяне на УПИ III, кв. 36 по плана на с. Сливовица
РД-12-330 31.07.2019 Дирекция ОА Изменение на бюджет на Община Златарица към 31.07.2019 год.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте