одобрен

Регистър на язовирите на територията на област Благоевград

Уникален идентификатор:  22c25372-81db-47d9-bf2e-e02252254189

Описание:

Регистър на язовирите на територията на област Благоевград

Благоевград област регистър язовири РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-12-11 09:26:13
  • Създаден от: fidanka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-12-11 09:26:13

Обект

Инвеститор (възложител)

Надзорна фирма

Разрешение №

дата

Противоерозионни съоръжения по транзитен газопровод ПК369, ПК524, ПК625, ПК744, до ПК705, ПК1050 към обект: Транзитен газопровод за Гърция Булгаргаз ЕАД - София 1 18.07.2001 г.
Рехабилитация, усилване и подобрения на път І-1 (Е79) в участъка Стара Кресна-Сандански от км. 391+ 949,69 до км. 415+ 791,43 ИАП-София 5 27.12.2002 г.
Оптична кабелна магистрала Благоевград-Разлог-Банско-Гоце Делчев, втори етап БТК ЕАД - София 6 23.05.2003 г.
Аварийна подмяна на питеен водопровод през р. Места - извън регулация - землища на с. Борово, общ. Гоце Делчев и землище на с. Балдево, общ. Гърмен МРРБ - София "Строй Експерт Контрол" ООД - София 7 13.11.2003 г.
Оптична кабелна магистрала Гоце Делчев - Копривлен - Катунци - Кулата БТК ЕАД - София "Булстрой контрол инженеринг" АД - София 8 09.03.2004 г.
Оптичнен кабел 72 влакна София - Кулата "Вестител Бг" АД 9 19.1.2005 г.
Рехабилитация на път II-19 Разлог - Банско - Г. Делчев - Копривлен от км 36 до км 94 + 000, Програма ФАР - ТГС Изпълнителна агенция "Пътища" - София 10 18.03.2005 г.
Път II-19 Симитли - Градево - Предела - Разлог от км + 0.000 до км 36 + 337.97. Програма ФАР ТГС за участъците, в които се извършва само рехабилитация Изпълнителна агенция "Пътища" - София "РУТЕКС" ООД - София 11 25.04.2005 г.
Оптична кабелна линия Якоруда - с. Юруково - с. Драганово "Евроком - Якоруда" ООД 12 05.10.2005 г.
Оптичен кабел Пазарджик - Велинград - Разлог "Българска телекомуникационна компания" АД 13 05.09.2006 г.
Модернизация на телекомуникационна техника по жп линия Благоевград - Кулата МРРБ - София 14 18.10.2006 г.
Оптичен кабел 48 влакна в собствена канална мрежа от разклона за кв. Струмско - Благоевград (шахта 1/41 - км 363 + 050 на път I-1) до гр. Сандански (шахта 34/74 - км 10 + 000 на път III-1082) "ВАЙДЪЛ-И" ЕООД 15 27.12.2007 г.
Уширение и промяна на пътното платно в участъка от км 13 + 832 до км 15 + 468 на път II-19 Градево - Предела Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" "РУТЕКС" ООД - София Допълнение към строително разрешение № 11 Разрешение № 16 28.1.2008 г.
Обект: "Газификация на общините Банско и Разлог" Подпроект: "Разпределителен газопровод от регулацията на град Разлог до регулацията на град Банско "ОВЕРГАЗ Инк." АД - София Проектант: "ГАЗТЕК БГ" АД - София "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД - София 17 11.11.2008 г.
Обект: "Местен път с. Рибново, община Гърмен - с. Осиково, община Банско" Община Гърмен 18 20.03.2009 г.
Обект "Рехабилитация на път III-198 Г. Делчев - с. Пирин, път III-198 Петрич - ГКПП Македония от км 60 + 200 до км 92 + 184.74" Лот 8 Национална агенция "Пътна инфраструктура" "КОНТРОЛС" ООД - София 19 15.07.2009 г.
Обект "Рехабилитация на ВЕЛ 20 км Орцево от проходен трафопост "Юруково" до РОС 4642 отклонение за ТТ "Ниньовци", общини Якоруда и Белица "Агроводинвест" ЕАД - София, клон Бургас 20 07.02.2011 г.
Обект "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна Община Сандански 21 11.05.2011 г.
Оптичен кабел Разлог - Банско "МИС 70" ООД "Финес-Г" ЕООД 22 05.07.2011 г.
Оптичен кабел Г. Делчев - Гърмен "Кабел-САТ-Запад" ООД "Строителен надзор ЕП" ЕООД 23 09.11.2011 г.
Оптичен кабел с 48 влакна в собствена канална мрежа от Ш 1/41 при км 363 + 050 на път I-1, разклона за кв. Струмско до Ш 34/74 при км 10 + 000 на път III-1082 град Сандански 24 14.11.2011 г.
Оптичен кабел с 48 влакна в собствена канална мрежа от Ш 34/74 при км 10 + 000 на път III-1082 град Сандански до шахта с ODF в с. Кулата "ВАЙДЪЛ-И" ЕООД "Строителен надзор ЕП" ЕООД 25 14.11.2011 г.
Кабелна линия 20 кV - първи етап от СРС № 117 на ВЕЛ 20 кV "Оранжерии" до шахта III-1, землище на с. Кономлади, община Петрич с дължина 2037 м; втори етап от шахта III-1 до КТБ-1 в имот № 050001, землище на с. Левуново, община Сандански с дължина 697 м 26 06.04.2012 г.
Оптичен кабел на територията на община Сандански, община Петрич, община Хаджидимово, община Гоце Делчев и община Банско "Мобилтел" ЕАД "Лачов строй консулт" ЕООД 27 06.06.2012 г.
Рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот 8 път III-198 "Обход на гр. Г. Делчев от км 0 + 000 (км 86 + 135 на път II-19 до км 2 + 560.10 / км 3 + 643.26 на път III-198 Агенция "Пътна инфраструктура" "БГ инженеринг" ЕООД - София 28 27.08.2012 г.
Път III-108, I-1 (Е79) аварирал мост над р. Струма при км 2 + 000, възстановяване и укрепване на съоръжението на територията на общини Петрич и Сандански Агенция "Пътна инфраструктура" "Трансконсулт-БГ" ООД 29, допълнено със заповед № ОА-РР-588/ 10.12.2012 г. Доп. е предварително изпълнение 21.11.2012 г.
Път III-198 Гоце Делчев - Петрич - Златарево, участък Враня - Чучулигово - Марино поле от км 51 + 000 до км 61 + 163, Лот 8 Агенция "Пътна инфраструктура" "ТРИ-ЕС" ЕООД - София, ул. "Силистра" 8 30 06.12.2012 г.
Изграждане на аварийни укрепителни съоръжения от км 147 + 980 до км 148 + 080 и от км 154 + 014 до 154 + 092 в междугарието Черниче - Пейо Яворов на територията на община Симитли и община Кресна, област Благоевград ЖП секция София при "НКЖИ" - София "Рубикон инженеринг" ООД 31 17.05.2013 г.
Наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват (DVB-T) BLA 7035, РРТС "Пъстрец" в имот № 001111, м. "Алаборун" в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, и имот № 000628 в м. "Жлебо" в землището на с. Сушица, община Сандански НУРТС "Диджитъл" АД, София, ул. Пейо Яворов № 2 "ДАРИС" ООД, София, ул. Манастирска № 23 32 09.07.2013 г.
Оптична връзка между РМ с. Рибник - НОВАТЕЛ и оптичен кабел GON (Кейбълтел) на път III-108 град Петрич - ГКПП Златарево, преминаващ през землищата на с. Дамяница и с. Левуново, община Сандански и землището на с. Рибник, община Петрич "Близу медиа енд броудбенд " ЕАД, София, жк "Студентски град", ул. Никола Габровски № 83 "Нипро контрол" ООД, Благоевград, ул. Аргир Манасиев № 14 33 27.08.2013 г.
Базова станция с честотен обхват 900 МHz на "Мобилтел" ЕАД № BLG 0067 "Pastrez" - ТВРС "Пъстрец" в имот № 001111, м. "Алаборун" и имот № 000628, м. "Жлебо" в землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград "Мобилтел" ЕАД, София, ул. Кукуш № 1 "ДАРИС" ООД, София, ул. 22 СЕПТЕМВРИ № 12-14 34 09.09.2013 г.
Ремонт на въздушна електропроводна линия 110 кV "Бонур", преминаваща през землищата на с. Годлево, град Симитли, община Симитли и град Разлог "НЕК" ЕАД - София "Топ надзор консулт" ООД, София, Столична община, район Възраждане, Зона Б-5-3, ул. "Странджа" № 4 35 21.10.2013 г.
Обект "Изграждане на временно преместваемо съоръжение Типов асфалтосмесител SIM 100 P в имот 000024, местност "Базо", землище на с. Обидим, община Банско - временен строеж към обект "Рехабилитация на път II-19 Разлог - Банско - Гоце Делчев - Копривлен и проект "Транзитни пътища-V-Лот 22А" Агенция "Пътна инфраструктура", възложител "Галчев инженеринг" ООД, София, район Сердика, кв. Военна рампа, бул. Илиенци № 48 "МТТ Инженеринг" ООД, Хасково, ул. Сан Стефано № 12, ет. 3, ап. 6 36 13.11.2013 г.
Обект "Магистрален оптичен кабел от град Гоце Делчев до с. Гърмен, находящ се на територията на община Гоце Делчев и община Гърмен, област Благоевград Заповед № ОА-РР-591 за допълване на разрешение на строеж 03.12.2013 г.
Обект "МВЕЦ на р. Невразумска" и река "Мочуришка" - землище на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенококс, община Симитли "ВИ КЕЙ УОТЪР ЕНЕРДЖИ" ЕООД, град Кресна, ул. Самуил № 2 "Лачов строй консулт" ЕООД, Благоевград, ул. Марица № 18, ет. 6, ап. 5 37 03.02.2014 г.
Обект "20 кV - външно захранване на МВЕЦ "Ходжово" в ПИ 067003, местност "Ранна круша", землище на с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград "Хидроенерджи-Бг" ООД, жк "Запад", бл. 40, ет. 5, ап. 9, Благоевград "Нипро-контрол" ООД, Благоевград, ул. "Аргир Манасиев" № 14, ет. 1 38 30.04.2014 г.
Обект "Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатник" от каптаж "Палатник" до вътрешна водопроводна мрежа в с. Елешница, община Разлог" - землище на с. Палатник, община Белица и с. Елешница, община Разлог община Разлог, община Белица "Финес-Г" ЕООД, Благоевград, ул. Аргир Манасиев № 14, ет. 1 39 04.07.2014 г.
Обект "Външен водопровод с напорен водоем V = 250 куб. м, с. Долно Дряново, община Гърмен - основен ремонт на водопровода, напорен резервоа V = 250 куб. м, площадкова инфрасткруктура - землище с. Плетена, с. Долен, община Сатовча и землище с. Долно Дряново, община Гърмен Община Гърмен "Експрес консулт" ЕООД, Благоевград 40 06.11.2014 г.
Обект "Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900 MHz на "Мобилтел" ЕАД, BLG 0067 "Пастрец" "Мобилтел" ЕАД, София, ул. Кукуш № 1 "Дарис" ООД - София 41 11.02.2015 г.
Обект "Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК АД № SO1601 в имот № 000628, землището на с. Сушеница, общ. Симитли и имот № 001111, землището на с. Горна Брезница, общ. Кресна БТК АД, София "Дарис" ООД - София 42 02.07.2015 г.
Обект " Изграждане на обтична кабелна линия в съществуваща и нова канална тръбна мрежа сначална точка обект BG BLG0182 "Рупите Нова" и крайна точка обект BG BLG 0129 на "Мобилтел" ЕАД в гр. Петрич, общ. Петрич "Мобилтел" ЕАД, София, ул. Кукуш № 1 "Дарис" ООД - София 43 14.06.2016 г.
Обект "Външно електрозахранване с кабелна линия НН от съществуващ ТП "Попова глава" до ГРТ на райдио-релейна станция BLG0250.A000 на "Мобилтел" ЕАД "Мобилтел" ЕАД, София, ул. Кукуш № 1 "Дарис" ООД - София 44 22.02.2017 г.
Обект "Оптична кабелна линия за широколентов достъп от съществуващата двойна шахта на изхода на гр. Разлог до съществуваща двойна шахта на ул. Рила в гр. Банско - оптичен кабел 12 влакна и 2 бр. HDPE тръби ф10 "Разлог Комюникейшън" ЕООД,гр. Разлог, ул."Шейново"№7, ет.2 "Лачов Строй конкулт", гр. Благоевград,ул. "Марица" №18,ап.5 РС-045 27.09.2017г.
Обект "МВЕЦ на р. Ощавска,подобект Гравитачен канал, изравнител, напорен тръбопровод ф 700,МВЕЦ на р. Ощавска- сградоцентрала,изтичало и електропровод 20кV" "Темида 2015"ООД, гр. Благоевград, ул."Т.Александров" №75, ет.3 "ЕСЕ консулт 2014" ООД, гр. Благоевград, ул."Сава Михайлов" №14,Слава Руйчева РС-046 21.05.2018г.
Обект "Електронна съобщителна мрежа на "Вайтъл -И"ЕООД Етап 1: Електронна съобщителна мрежа на "Вайтъл -И"ЕООД от с.Рибник през с. Старчево,с. Кърналово,с. Михнево, с.Кавракирово, с.Първомай до гр. Петрич" Етап 2: Електронна съобщителна мрежа на "Вайтъл -И"ЕООД от с.Беласица през с. Коларово, с. Самуилово, с. Камена,с.Яворница,с. Ключ,с. Скрът, с. Габрене до ГКПП "Златарево" Етап 3: монтаж на оптичен кабел в съществуваща тръбна мрежа от с.Рибник до с.Дамяница, общ. Сандански, Етап 4: Подземна тръбна и електронно-съобщителна мрежа на "Вайтъл - И" ЕООД към с.Кърналово и с.Рупите, общ. Петрич "Вайтъл - И" ЕООД гр.Сандански, ул."Македония" №1 с управител Ивайло Илиев Илиев "Интерконтрол 2000" ЕООД, гр. Благоевград, ул."Т.Александров" №21 управител Георги Милев РС-047 04.06.2018г.
Обект "Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма с въстановяване на Праг №2,общ. Благоевград и дясна насипна дига при Праг №3, общ. Блград държавата "Интерконтрол 2000" ЕООД, гр. Благоевград, ул."Т.Александров" №21 управител Георги Милев РС-049 16.10.2018г.
Обект "Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма в частта: Първи етап: Укрепване праг в земл. На с.Рибник; Втори етап : в участъци 1. Участък преди моста на Е-79 с. Крупник, общ. Симитли 2. Участък в земл. на с.Церово 3. Участък газстанция на "Булгартрансгаз"ЕАД 4.Участък преди ж.п. мост Ораново, общ. Симитли 5.Участък с. Илинденци и с.Микрево 6. Участък земл. с.Българчево, общ. Благоевград държавата "Интерконтрол 2000" ЕООД, гр. Благоевград, ул."Т.Александров" №21 управител Георги Милев РС-050 26.10.2018г.