одобрен

Списък на издадените общи административни актове м. 12.2020 г.

Уникален идентификатор:  38e10941-e3fb-468a-af76-aeaafe64c128

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 08:56:18
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2021-01-29 16:39:47
  • Последно променил: Stoeva

Номер

Дата на регистрация

Направление

Относно:

З-д 2 02.01.2019 Дирекция СА Кметове и км.наместници по селата на община Златарица да осъществяват контрол по спазване на графика и извършените доставки по договори подписани между община Златарица ,"Славянка"ЕАД и ВК"Подем-95" задоставка на хляб и хранителни продукти за 2019 год.
РД-12-07 07.01.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на община Златарица поземлен имот с ид.№ 30962.501.42
РД-12-10 09.01.2019 Дирекция СА Да бъдат предоставени полски пътища в землищетонас.Родина на земеделски производители
РД-12-12 10.01.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбана недвижими имоти в гр.Златарица,с.Г.Ново село,с.Родина и с.Резач
РД-12-16 15.01„2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработванетона проект за ЧИ на ПУП-ПЗ с ид.№ 62431.101.10 по КККР на с.Резач
РД-12-42 29.01.2019 Дирекция СА-ТСУ Изработен е проект за ЧИ на действащия ПУП за част от кв.11а,кв.12 и кв.13
РД-12-43 29.01.2019 Дирекция СА-ТСУ Изработен е проект за ЧИ на ПУП - ПЗ за поземлени имоти с ид.62431.101.10 по КККР на с.Резач
РД-12-55 06.02.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на община Златарица поземлен имот с ид.№ 17213.18.8 от територията нас.Г.Ново село
РД-12-56 06.02.2019 Дирекция СА-ТСУ Изработен е проект за ЧИ на ПУП - ПЗ за поземлени имоти с ид.62431.101.10 по КККР на с.Резач
РД-12-60 11.02.2019 Дирекция СА Забранява се товаро-разтоварната дейност на пълни и празни газови бутилки заотоплителнатаинсталациянаучилището да се извършва когато има деца или ученици на двора
РД-12-61 11.02.2019 Дирекция ОА Утвърждават се правила за определяне на работните заплати на директорите на детски гради в Община Златарица за 2019 год.
РД-12-62 13.02.2019 Дирекция СА - образование Делегираам Делегирам правото на директорите на училища и детски градини,които прилагат системата наделегирани бюджети да реализират собствени приходи по чл.293,ал.1,т.1 от ЗПУО.
РД-12-64 13.02.2019 Дирекция СА Назначавам експертен съвет по устройство на територията при Община Златарица за 2019 год.,като експертно-консултативен орган
РД-12-65 14.02.2019 Дирекция СА Решение за откриване на процедура за обществена поръчка за ежедневно приготвяне и доставка на храна/кетъринг/ за нуждите на ДГ,ЦНСТ,ДСХ и Домашен социален патронаж на територията на община Златарица
РД-12-71 18.02.2019 Дирекция СА Решение за откриване на процедура за обществена поръчка за доставка на 1 бр. втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Златарица
РД-12-72 18.02.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на Община Златарица поземлен имот с ид.№ 30962.501.52
РД-12-73 20.02.2019 Дирекция ОА - ГРАО Допълвам списък с адресите на територията на общината на които се извършва адресна регистрация,а именно гр.Златарица ул.Албена №4 А вх.А и вх.Б
РД-12-87 27.02.2019 Дирекция ОА Утвърждавам формула за държавна дейност "311"- ДГ за деца от 2 до 4 /вкл./годишна възраст в целодневна група
РД-12-88 27.02.2019 Дирекция ОА Утвърждавам формула задейност 322- Неспециализирани училища,без професионални гимназии за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на учениците
РД-12-89 28.02.2019 Дирекция СА Решение за откриване на процедура за обществена поръчка "Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ гр.Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор"
РД-12-90 28.02.2019 Дирекция СА Решение за откриване на процедура за обществена поръчка "Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулиране цени за нуждите на Община Златарица"
РД-12-92 28.02.2019 Дирекция ОА Изменение бюджет на Община Златарица към 31.01.2019 год.
РД-12-94 01.03.2019 Дирекция СА-ТСУ Одобрен проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план ПР,ПЗ,план схеми и Парцеларни планове за трасета на проводи на техническата инфраструктура заводоснабдяване и електрозахранване на имот с ид.№62877.12.9 по КК и КР с.Родина
РД-12-95 01.03.2019 Дирекция СА Одобрен проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план ПР,ПЗ за УПИ I - за сушилня на АПК,кв.9а по ПУП на гр.Златарица във връзка с проектиране и изграждане на ПСОВ
РД-12-98 05.03.2019 Дирекция ОА - ГРАО Допълвам списък с адресите на територията на общината на които се извършва адресна регистрация,а именно с.Сливовица ул.Първа №70 Б
РД-12-100 05.03.2019 Дирекция СА Одобрявам проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Златарица с цел промяна на дворищната регулация по съществуващи имотни граници за УПИ VII-222 кв.53 и разделянена два самостоятелни имота
РД-12-103 07.03.2019 Дирекция ОА - ГРАО Допълвам списък с адресите на територията на общината на които се извършва адресна регистрация, а именно с.Г.Н.село ул.Г.Димитров 2Н
РД-12-104 07.03.2019 Дирекция ОА Утвърждаване на бюджетите на учебните заведения на територията на обина Златарицаза 2019 год.
РД-12-120 18.03.2019 Дирекция СА Обявявам класирането на участниците в обществена поръчка с предмет"Ежедневно приготвяне и доставка на храна/кетъринг/за нуждите на ДГ,ДСХ,ЦНСТ и ДСПатронаж на територията на община Златарица"
РД-12-124 21.03.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработването на проект за ПУП-Парцеларен план за обект:Техническа инфраструктура за прокарване на трасе на ел.провод
РД-12-126 21.03.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за позамлен имот с ид.24548.259.4 по КККРна с.Дълги припек общ.Златарица
РД-12-127 21.03.2019 Дирекция СА-ТСУ Одобрявам проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за поземлен имот с ид.62431.101.10 по КККР на с.Резач общ.Златарица
РД-12-128 21.03.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в гр.Златарица,с.Г.Ново село
РД-12-149 02.04.2019 Ръководство Образуване и утвърждаване на избирателните секции на територията на община Златарица за провеждане на избори за членовете на Европейски парламент на 26.05.2019 год
РД-12-156 09.04.2019 Дирекция СА Кметове и км.наместници по селата на община Златарица да осъществяват контрол по спазване на графика и извършените доставки по договор подписан между община Златарица и "Славянка"ЕАД за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 год. в планински и малки селища на територията на общината.
РД-12-157 09.04.2019 Ръководство Определяне на места за обявяване на избирателните списъци
РД-12-159 10.04.2019 Ръководство Утвърждава се процедура за създаване и поддържане на регистър на дейностите по обработка на личните данни
РД-12-166 15.04.2019 Ръководство Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка за доставка на един брой втора употруба специализиран автомобил за смеетодъбиране и сметоизвозвозване на отпадъци за нуждите на Община Златарица
РД-12-167 16.04.2019 Дирекция ОА Допълвам списък с адресите на територията на общината на които се извършва адресна регистрация, а именно гр.Златарица ул.Еделвайс № 3
РД-12-177 24.04.2019 Дирекция СА-Образование Нареждам 30.04.2019 год./вторник/ за неучебен ден за образователните институции на територията на община Златарица
РД-12-181 24.04.2019 Ръководство Определям местата за поставяне на агитационни материали за пореждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 год.
РД-12-182 24.04.2019 Ръководство Определям местата за провеждане на предизборни събранияи митинги във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
РД-12-183 24.04.2019 Ръководство Нареждам да се обезопасят сградите и помещенията в които ще се проведе гласуването на 26.05.2019 г.
РД-12-194 02.05.2019 Дирекция СА Обявявам класирането на участниците в обществена поръчка с предмет"Изготвяне на инвестиционен проект за :Изграждане на ПОСВ гр.Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор"
РД-12-201 03.05.2019 Ръководство Определям помещение за съхраняване на бюлетините за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
РД-12-207 07.05.2019 Дирекция СА-ТСУ Одобрявам проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за поземлен имот с ид.24548.259.4 по КККР на с.Дълги припек общ.Златарица
РД-12-208 07.05.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на Община Златарица поземлен имот с ид.№ 17213.10.25
РД-12-209 10.05.2019 Дирекция СА Прекратявам процедура "Публично състезание"за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на един брой втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадък за нуждите на Община Златарица"
РД-12-210 10.05.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на Община Златарица поземлен имот с ид.№ 17213.10.18
РД-12-215 17.05.2019 Ръководство Нареждам на секретаря на Община Златарица да подписва протоколи и кореспонденция с РИК гр.В.Търново и Областна администрация гр.В.Търново в предизборния и изборния ден - 25 и 26 май 2019 год.на изборите за членове на Европейския парламнт от Република България
РД-12-216 17.05.2019 Ръководство Обявявам за работен ден 25.05.2019 год. на всички кметове и кметски наместници в Община Златарица
РД-12-217 17.05.2019 Ръководство Обявявам за работен ден 26.05.2019 год. на всички кметове и кметски наместници в Община Златарица
РД-12-220 21.05.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти
РД-12-221 21.05.2019 Ръководство Определям шофьор на лек автомобил Волво S60 № 0060 КА осбственост на Община Златарица да транспортира бюлетини,изборни книжа и материали на 22.05.2019 год. от гр.В.Търново до гр.Златарица
РД-12-224 21.05.2019 Ръководство Да се изплати допълнително възнаграждение за 24-ти май Ден на славянската писменост и култура на директорите на детските градини на територията на общината
РД-12-225 22.05.2019 Ръководство Да се назначи комисия,която да организира и проведе търг с явно наддаване на 10.06.2019 г. и повторен такъв на 17.06.2019 г.
РД-12-234 27.05.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се назначи комисия да приеме извършените видове работа,СМР и вложени количества за обект "Основен ремонт на спортна сграда,база на стадион с.Г.Ново село"
РД-12-239 30.05.2019 Дирекция ОА Изменение бюджет на Община Златарица към 30.05.2019 год.
РД-12-245 04.06.2019 Ръководство Възлагам на кметовете и кметските наместници да изпълняват функциите на длъжностни лица по гражданско състояние,да събират такси по Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Златарица
РД-12-250 11.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Назначавам комисия да разгледа постъпилите оферти във връзка с провеждането на пазарни консултации за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител на СМР на обект "Възстановяване на инфраструктура и укрепване на свлачище в с.Калайджии общ.Златарица
РД-12-251 12.06.2019 Ръководство Определям непрекъснато работно време с граждани в Център за административно обслужване и отдел "Местни приходи"
РД-12-270 18.06.2019 Ръководство Назначаване на комисия,която да унищожи неизползвани и неразпределени книжа и материали от проведените избори за представители на Европейския парламент на 26.05.2019 год.
РД-12-271 18.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Комисия да приеме действително извършените видове работа по възстановяване на детска площадка и кът за отдих в с.Родина общ.Златарица
РД-12-272 18.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Комисия да приеме действително извършените видове работа по обособяване на място за отдих и забавления за деца и възрастни в с.Калайджии общ.Златарица
РД-12-273 18.06.2019 Дирекция СА-ТСУ Комисия да приеме действително извършените видове работа по обособяване на парково място с.Дедина общ.Златарица
РД-12-281 25.06.2019 Ръководство Промяна в състава на Експертен съвет по устройство на територията при община Златарица за периода 2019 год.
РД-12-285 26.06.2019 Ръководство Доброволци от "Доброволно формирование Златарица" към община Златарица,да участват в дейности по ограничаване и ликвидиране на наводния в землището на кметство с.Г.Ново село ,община Златарица считано от 25.06.2019 г. до приключване на задачата.
РД-12-297 02.07.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработването на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за промяна на границата между УПИ II ,III,IV,V и VI кв.64 гр.Златарица
РД-12-298 02.07.2019 Ръководство Утвърждаване на вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез Системата за сигурно електронно връчване
РД-12-323 25.07.2019 Ръководство Определяне на терен за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите регистрирани в РВМС
РД-12-324 26.07.2019 Ръководство Обявявам класирането на участниците в процедура "Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет Водопроводна и канализационна мрежа гр.Златарица - втори етап
РД-12-328 30.07.2019 Дирекция СА-ТСУ Да се възложи изработването на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - ПР,ПЗ за разделяне на УПИ III,кв.36 по плана на с.Сливовица
РД-12-330 31.07.2019 Дирекция ОА Изменение на бюджет на Община Златарица към 31.07.2019 год.
РД-12-351 19.08.2019 Ръководство Забранява се издаването на разрешителни за достъп до горските територии,разрешителни за извършване на сечи и издаването на превозни билети за района на землище Златарица и землище Родина съгласно заповед № РД 11-1691/16.08.2019 г.на изпълнителния директор на БАБХ
РД-12-349 19.08.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с ид.№ 30962.502.2027.1/сграда на съобщенията/ и за отдаване под наем на позамлени имоти в землището на с.Росно и с.Резач
РД-12-354 20.08.2019 Дирекция СА-ТСУ Одобрен проект за ПУП-Парцеларен план за прокарване трасе на ел.провод на следните имоти ид.30962.109.19.1,ид.30962.109.21.1 и ид.30962.109.118.5
РД-12-368 27.08.2019 Ръководство Организиране и провеждане преглед на готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение в Община Златарица през 2019 год.
РД-12-372 30.08.2019 Ръководство Образуване и утвърждаване на номера на избирателни секции и адресите им в Община Златарица
РД-12-377 02.09.2019 Дирекция СА-ТСУ Частично изменение на действащия ПУП за промяна на границата между УПИ II,III,IV,V и VI кв.64 по плана на с.Г.Ново село
РД-12-378 03.09.2019 Дирекция ОА Да се състави бюджетна прогноза за период 2020-2022 год.на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Златарица
РД-12-380 05.09.2019 Ръководство Определят се места за обявяването на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-381 05.09.2019 Ръководство Определят се места за провеждане на предизборни събрания и митинги във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-384 09.09.2019 Дирекция СА Определям "ЛАФКА МАРКЕТ" АД за наемател за срок от три години на част от поземлен имот с ид.№ 30962.502.2003 находящ се в центраалната част на гр.Златарица
РД-12-385 09.09.2019 Дирекция СА Определям "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД за купувач на сграда с ид.№ 30962.502.2027.1 находящ се в гр.Златарица
РД-12-392 11.09.2019 Ръководство Определят се места за поставяне на агитационни материали от партии,коалиции и инициативни комитети на независими кандидати във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-407 13.09.2019 Ръководство Възлагам на кметския наместник с.Долно Шивачево да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние на кметство с.Росно
РД-12-414 24.09.2019 Ръководство Възлагам на кметския наместник с.Сливовица да изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние на кметство с.Родина
РД-12-417 25.09.2019 Ръководство Да се предприемат мерки за обезопасяване на сградите и изборните помещения в които ще се проведе гласуването на 27.10.2019 год.
РД-12-419 25.09.2019 Ръководство Разкривам СИК № 041400003 с адрес гр.Златарица ул.Д.Палев № 3 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
РД-12-419 26.09.2019 Ръководство Определя се помещение за съхранение на бюлетините за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.
РД-12-422 27.09.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовете книги на Община Златарица сграда с ид. 30962.502.2027.1
РД-12-425 30.09.2019 Дирекция СА Да се назначи екип за предоставяне на интегрирани услуги на потребители по проект BG05M9OP001-2.040-0044-""Патронажна грижа в общините Елена,Златарица,Лясковец и Стражица"
РД-12-429 30.09.2019 Дирекция ОА Изменение на бюджет на Община Златарица към 30.09.2019 год.
РД-12-430 30.09.2019 Дирекция ОА Определям разходни норми за дизелово гориво на автомобил "Ситроен Джъмпер"
РД-12-435 03.10.2019 Дирекция СА Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти считано от 2019/2020 г.
РД-12-436 03.10.2019 Дирекция СА Да се назначи комисия,която да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти
РД-12-451 15.10.2019 Ръководство Нареждам съхраняването на бюлетините,протоколите и останалите книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год. да се съхраняват в специално помещение намиращо се в сградата на ЗСУ и ДД гр.Златарица на ул."Ст.Попстоянов" № 1 II-ри етаж
РД-12-479 22.10.2019 Ръководство Определям кабинет, находящ се на 2 етаж в сградата на общинска администрация за позициониране на Изчислителен пунк, необходим за провеждането на избори на 27.10.2019 год.
РД-12-490 28.10.2019 Ръководство Определям СИК № 041400003 с адрес гр.Златарица ул.Д.Палев № 3 ет.1 ст.108 за гласуване на избиратели с увредено зрение или трудно подвижни
РД-12-505 31.10.2019 Дирекция ОА Изменение на бюджета към 31.10.2019 год. на Община Златарица
РД-12-506 01.11.2019 Дирекция СА-образонание За закупуване на познавателни книжки,учебници,достъп до електронно четими учебници и учебни помагала за деца и ученици в общинските детски градини и училища
РД-12-512 08.11.2019 Дирекция СА Решение за откриване на процедура за общ.поръчка за доставка на гориво за отопление/пелети/ зануждите на Община Златарица за отоплителен сезон 2019/2020 год.
РД-12-519 14.11.2019 Дирекция СА Да се извърши преглед на техническото състояние на основния изпускател на язовир "Горско Ново село" находящ се в с.Г.Н.село общ.Златарица
РД-12-546 29.11.2019 Дирекция ОА Да се извърши изменение на бюджета към 29.11.2019 год. на Община Златарица
РД-12-549 02.12.2019 Ръководство Да се унищожат неизползваните и неразпределени книжа и материали от проведените избори за общ.съветници и кметове на 27.11.2019 и 03.11.2019 год.
РД-12-561 12.12.2019 Ръководство Нареждам на всички материално-отговорни лица, събиращи приходи в Община Златарица да събират местни приходи до 12,30 часа на 30.12.2019 год.
РД-12-574 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Г.Н.село общ.Златарица
РД-12-575 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Разсоха общ.Златарица
РД-12-576 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Дединци общ.Златарица
РД-12-577 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Росно общ.Златарица
РД-12-578 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Средно село общ.Златарица
РД-12-579 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Сливовица общ.Златарица
РД-12-591 23.12.2019 Ръководство Определям състав на общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица
РД-12-599 27.12.2019 Ръководство Определят се длъжности лица за заверка на отчети за установяване на количество извършена работа по населени места в Община Златарица за зимно снегопочистване и опесъчяване
РД-12-614 31.12.2019 Ръководство Утвърждавам Устройствен правилник за организация и дейността на Общинска администрация Златарица
РД-12-148 03.02.2020 Ръководство Определям комисия,която да разпредели средствата от държавния бюджет,предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2020 год.
РД-12-150 04.02.2020 Ръководство Определям комисия да извърши проверка относно спазването на условията по чл.37и, ал.4, чл.7 и ал.9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища,мери и ливади от общинския позамлен фонд
РД-12-152 05.02.2020 Ръководство Оправомощавам длъжностни лица от общинска администрация да издават актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН
РД-12-159 14.02.2020 Ръководство Определям състава на постоянно действаща общинска епизоотична комисия
РД-12-164 19.02.2020 Ръководство Одобрявам състава на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
РД-12-167 20.02.2020 Ръководство Утвърждавам правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини на територията на община Златарица за 2020 год.
РД-12-168 20.02.2020 Ръководство Оправомощавам заместник кмета на Община Златарица да организира,ръководи,координира и контролира опазването на селскостопанското имущество на територията на Община Златарица
РД-12-169 21.02.2020 Ръководство Утвърждавам критерии за извършване на оценка на потребностите от почасови услуги на кандидати по НП"Предоставяне на грижа в домашна среда"
РД-12-171 24.02.2020 Ръководство Утвърждавам "GDPR Политика за защита на личните данни на Община Златарица"
РД-12-174 28.02.2020 Дирекция ОА Утвърждавам формула за дейност 322 - Неспециализирани училища,без професионални гимназии за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на учениците
РД-12-175 28.02.2020 Дирекция ОА Утвърждавам формула за държ.дейност 311 - ДГ за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на дете от 2 до 4 гошинта възраст в целодневна група
РД-12-182 06.03.2020 Ръководство Назначавам експертен съвет по устройство на територията при Община Златарица за 2020 год.,като експертно-консултативен орган
РД-12-186 09.03.2020 Ръководство Назначавам комисия да изготви оценка на състоянието на кандидат-потребителите, на услуга "Домашен помощник" в изпъление на НП "Предоставяне на грижа в домашна среда"
РД-12-188 09.03.2020 Ръководство Нареждам да се въведе засилен дезинфекционен режим във всички общодостъпни места на територията на Община Златарица
РД-12-189 09.03.2020 Дирекция ОА Утвърждавам бюджетите на учебните заведения на територията на Община Златарица за 2020 год.
РД-12-190 09.03.2020 Ръководство Нареждам да се сформира Общински оперативен щаб с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19
РД-12-191 09.03.2020 Ръководство Разпореждам до второ нареждане да бъдат въведени строго ограничителни мерки в Община Златарица
РД-12-199 16.03.2020 Ръководство Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната с издадена заповед на Министъра на здравеопазването № 01-124/13.03.2020 г.,разпореждам стриктно да се спазват разпоредбите на цитираната заповед
РД-12-200 16.03.2020 Ръководство Да се предоставят набори от данни, които да се публикуват в Портала за отворени данни
РД-12-202 19.03.2020 Ръководство Забранява се провеждането на весели ритуали.Въ веждат се ограничителни мерки за провеждането на тъжни ритуали
РД-12-203 19.03.2020 Ръководство Въвеждат се допълнителни мерки за противоепидемична защита на територията на Община Златарица-въвежда се вечерен час и се забранява посещаването на всички детски и спортни площадки,стадиони и паркове
РД-12-207 23.03.2020 Ръководство Утвърждавам политика за мрежова и информационна сигурност на Община Златарица, вътришни правила за дейностите свързани с администрирането,експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в Община Златарица
РД-12-210 24.03.2020 Ръководство За провеждане заседание на Комисията по трудоустрояване във връзка с изпълнение на изискванията на чл.38 ал.1 от Закона за хората с увреждания
РД-12-211 24.03.2020 Ръководство На основание чл.38 ал.1 от закона за хората с увреждания определям зя 20202 год.следните работни места за изпълнени на квотните задължения
РД-12-213 24.03.2020 Ръководство Утвърждавам отчет от дейността на доброволците от доброволното формирование "ДФ-ЗЛАТАРИЦА" към Община Златарица
РД-12-215 26.03.2020 Ръководство Нареждам на специалист "Общинска собственост" да направи опис на документацията,съдържаща се в досиетата на язовирите публична собственост на Община Златарица
РД-12-216 27.03.2020 Ръководство Утвърждавам тримесечно разпределение на бюджет 2020 год. на Община Златарица
РД-12-218 27.03.2020 Ръководство Утвърждавам инструкция за работа при предоставяне нса електронни административни услуги от Община Златарица
РД-12-224 31.03.2020 Дирекциа ОА Изменение на бюджет към 31.03.2020 на Община Златарица
РД-12-226 01.04.2020 Ръководство Утвърждавам вътрешни правила за реда и организацията за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Златарица
РД-12-228 01.04.2020 Ръководство Определям състав на Комисия за извършване на проверки на декларациите по чл35 ал.1 от ЗПКОНПИ
РД-12-230 06.04.2020 Ръководство Възлагам на кметовете и кметските наместници да установят нерегламентираните сметища на територията на съответното населено място и организират своевременното им почистване
РД-12-231 06.04.2020 Ръководство Утвърждавам образец на Заявление за служебно предоставяне на иформация от КАИС за вътрешно ползване на информацията
РД-12-235 09.04.2020 Ръководство Разрешава се провеждането на пазари във всички населени места на територията на Община Златарица, като се спазват необходимите мерки
РД-12-239 13.04.2020 Ръководство Във връзка с изпълнението на проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Златарица "назначавам екип от администратор и счетоводител
РД-12-241 15.04.2020 Ръководство Назначавам комисия,която да извърши проверка за наличие на незаконни и неправомерни извидени на улиците и тротоарите тръби за отвеждане на битови отпадни води на територията на гр.Златарица
РД-12-246 22.04.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да извърши проверка на животновъдните обекти в с.Сливовица и с.Чешма
РД-12-249 27.04.2020 Ръководство Забранява се посещението на всички детски, спортни площадки и стадиони.Посещенията в парковете на територията на Община Златарица се разрешава при стриктно спазване на противоепидемичните мерки
РД-12-250 27.04.2020 Ръководство Разрешава се провеждането на пазари във всички населени места на територията на Община Златарица, като се спазват необходимите мерки
РД-12-251 27.04.2020 Ръководство Допълване на адрес с.Сливовица
РД-12-253 27.04.2020 Ръководство Определям комисия за подбор на потребители във връзка с изпълнение на проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Златарица"
РД-12-255 30.04.2020 Ръководство Обявявам конкурс за длъжността "Директор на Дирекция обща администрация" в Община Златарица
РД-12-256 30.04.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация" в Община Златарица
РД-12-257 30.04.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджет към 30.04.2020 год. на Община Златарица
РД-12-259 04.05.2020 Ръководство Назначавам лица, които да придружават и участват в доставянето на приготвената храна по проект"Целево подпомагане с топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020"
РД-12-260 04.05.2020 Ръководство Назначавам екип за управление и изпълнние на проект"Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица"
РД-12-262 04.05.2020 Ръководство Изменям з-д РД-12-199/16.03.2020 - допускане посещение на търговски площи на открито при спазване на противоепидемичните мерки
РД-12-271 14.05.2020 Ръководство Разпореждам всички физически и юридически лица да се съоБразяват и стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки
РД-12-276 19.05.2020 Ръководство Изменение на правила за определяне на работните заплати на директорите на детските градини в Община Златарица
РД-12-278 27.05.2020 Ръководство Назначава се комисия,която да извърши проверка на нанесените щети от падналите интензивни валежи на обект:"Пътно съоръжение-водоскок на път № VTR 1160 между с.Г.Н.село и с.Сливовица
РД-12-282 29.05.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджет към 29.05.2020 год. на Община Златарица
РД-12-284 01.06.2020 Ръководство Определям комисия, която да извърши приемане и предаване на наличната документация на новоназначен кметски наместник с.Росно
РД-12-285 01.06.2020 Ръководство Определям МОЛ на автомобл "СИТРОЕН ДЖЪМПЕР" с рег № ВТ6489КВ и смяна и доливане на моторно масло
РД-12-286 01.06.2020 Ръководство Определям комисия по организация и безопастност на движението на територията на Община Златарица
РД-12-288 01.06.2020 Ръководство Отменям з-д № РД-12-584/20.12.2019 г. и възлагам на кметовете и кметските наместници да изпълняват функциите на гражданско състояние на територията на съответното кметство
РД-12-293 04.062020 Ръководство Обявявам настъпването на етап "Восъчна зрялост"при посевите от житни култури на територията на Община Златарица, считано от 08.06.2020 год.
РД-12-294 04.06.2020 Ръководство Оправомощавам длъжностни лица от общинска администрация да издават актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН
РД-12-295 04.06.2020 Ръководство Определям комисия, която да извърши проверка в работно време на всички търговски обекти на територията на град Златарица, относно броя на поставените маси и столове пред заведенията
РД-12-296 04.06.2020 Ръководство Назначавам експертна комисия отговаряща за архивирането на документацията на Община Златарица
РД-12-303 10.06.2020 Ръководство Обявявам канкурс за длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация" при Община Златарица
РД-12-304 10.06.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждането на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация" при Община Златарица
РД-12-307 11.06.2020 Ръководство Забранява се къпането в язовирите и реките намиращи се на територията на Община Златарица
РД-12-310 15.06.2020 Ръководство Допълва се списък с адресите на територията на общината - с.Сливовица
РД-12-311 15.06.2020 Ръководство Въвеждат се ограничителни мерки относно разпространението на COVID-19 и други вирусни заболявания,предавани по въздушно-капков път
РД-12-313 18.06.2020 Ръководство Назначавам комисия, която на извърши огледи на описаните в подадените заявления щети причинени от падналите интензивни валежи на 14.06.-17.06.2020 год.
РД-12-314 19.06.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да извърши оглед на цялата улична и пътна инфрасруктура и пътни съоръжения собственост на Община Златарица
РД-12-316 23.06.2020 Ръководство Определям комисия за разглеждане и оценка на получените оферти за избор на изпълнител на СМР на обект "Укрепване на активирано свлачище № VTR 14.35273.01 на ул.Трета и ул.Четвърта с.Калайджии общ.Златарица
РД-12-321 26.06.2020 Ръководство Определям комисия за разглеждане и оценка на получените оферти за избор на изпълнител "Текущ ремонт на пътна и улична мрежа на територията на Община Златарица
РД-12-322 29.06.2020 Ръководство Да се учреди безвъзмездно право на управление за срок от 5 години на Областна дирекция по безопасност на храните гр.В.Търново върху помещение намиращо се в административна сграда в гр.Златарицая ул.Ст.Попстоянов № 1
РД-12-323 29.06.2020 Ръководство Утвърждавам харта на клиента 2020 год. на Община Златарица
РД-12-324 30.06.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджета към 30.06.2020 г. на Община Златарица
РД-12-332 07.07.2020 Ръководство Назначавам комисия да извърши оглед на място за състоянието на покрива на сграда собственост на сдружение "Чуката 2018"
РД-12-333 09.07.2020 Ръководство Нареждам на гл.експерт "Общинска собственост" да подготви за публикуване на следните данни - регистър на разрешителните за водовземане и заустване издадени от кмета на Общината
РД-12-337 16.07.2020 Ръководство Да се учреди безвъзмездно право на управление за срок от 5 години за административна дейност на Агенция за социално подпомагане намиращо се в административна сграда в гр.Златарицая ул.Ст.Попстоянов № 1
РД-12-342 27.07.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да извърши оглед на недвижим имот в гр.Златарица ул."Кирил и Методий"
РД-12-347 28.07.2020 Ръководство Обявявам конкурс за длъжността "Директор на Дирекция обща администрация" в Община Златарица
РД-12-348 28.07.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация" в Община Златарица
РД-12-349 29.07.2020 Ръководство Обявявам конкурс за длъжността "Директор на Дирекция специализирана администрация" в Община Златарица
РД-12-350 29.07.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" в Община Златарица
РД-12-351 29.07.2020 Ръководство Да бъдат прекратени наемните отношения с наемателя - "Клуб 988"ЕООД
РД-12-364 30.07.2020 Ръководство Нареждам да се прекрати конкурсната процедура за длъжността "Директор на дирекция Обща администрация"
РД-12-365 30.07.2020 Ръководство Нареждам да се прекрати конкурсната процедура за длъжността "Директор на дирекция Специализирана администрация"
РД-12-368 31.07.2020 Ръководство Обявявам конкурс за длъжността "Директор на Дирекция обща администрация" в Община Златарица
РД-12-369 31.07.2020 Ръководство Обявявам конкурс за длъжността "Директор на Дирекция специализирана администрация" в Община Златарица
РД-12-370 31.07.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация" в Община Златарица
РД-12-371 31.07.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" в Община Златарица
РД-12-372 31.07.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да присъства и удостовери предаването на налична документация и офис-оборудване от мл.експерт "Екология, гори и земеделие"
РД-12-373 31.07.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджета към 31.07.2020 год. на Община Златарица
РД-12-378 05.08.2020 Ръководство Оправомощавам длъжностни лица от общинска администрация да издават актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН
РД-12-379 05.08.2020 Ръководство Определям служители, които да извършват вписването и утвърждаване на информацията в отделните модули на Интегралната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)
РД-12-377 05.08.2020 Ръководство Определям служители, които да из издават и подписват предписания за насочване на битови и строителни отпадъци
РД-12-384 07.08.2020 Ръководство Определям комисия, да извършва проверки за обстоятелството на ползване на недвижимите имоти,за които са подадени Декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
РД-12-394 14.08.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да изготви оценка на постигнатите резултати от труда на директорите на детските градини за учебната 2019/2020 год.
РД-12-397 17.08.2020 Ръководство Нареждам да се прекрати договор за наем на язовир публична общинска собственост
РД-12-398 17.08.2020 Ръководство Определям комисия, която да извършва проверки на терен в имоти общинска или частна собственост с начин на трайно ползване,за които има подадени заявления за издаване на разрешително за извършване на сечи
РД-12-401 19.08.2020 Ръководство Да се проведе преглед на готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение,водеща се на военен отчет в общината
РД-12-416 31.08.2020 Ръководство Определям комисия, която да извърши предаването на наличната документация и офис-оборудване на новоназначения директор ОА
РД-12-417 31.08.2020 Ръководство Определям комисия,която да приеме от напуснал ел.техник ДМА и КМА
РД-12-418 31.08.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджета към 31.08.2020 год. на Община Златарица
РД-12-420 02.09.2020 Ръководство Изменям състава на експертния съвет по устройство на територията при община Златарица - нов председател
РД-12-428 08.09.2020 Дирекция ОА Нареждам да се представи бюджетна прогноза на Община Златарица за периода 2022-2023 год.
РД-12-430 11.09.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да разгледа получените оферти за определяне на пазарната цена за закупуване на носии, репетиционни и сценични облекла
РД-12-438 16.09.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да изпълнява превантивен контрол и методично указание по прилагането на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки
РД-12-442 25.09.2020 Ръководство Открива се тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 22.10.2020 г.
РД-12-443 25.09.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да организира и проведе търг с явно наддаване
РД-12-448 30.09.2020 Ръководство Нареждам да се назначи екип за предоставяне на интегрирани услуги на потребители по проект BG05M9OP001-2.103
РД-12-449 30.09.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджет към 30.09.2020 год. на община Златарица
РД-12-453 02.10.2020 Ръководство Назначавам екип на управление за община Златарица по проект "Патронажна грижа"
РД-12-464 14.10.2020 Ръководство Допълвам утвърдиния списък с адресите на територията на община Златарица, на които се извършва адресна регистрация , а именно с.Разсоха
РД-12-467 14.10.2020 Ръководство Назначавам комисия,която да приеме дийствително извършените видове работа,СМР и вложени количества спредмет "Основен ремонт на шадраван в с.Г.Н.село,кът за отдих и осветление"
РД-12-472 20.10.2020 Ръководство Регистрирам местно поделение на Мюсюлманско настоятелство с.Резач
РД-12-473 20.10.2020 Ръководство Регистрирам местно поделение на Мюсюлманско настоятелство с.Калайджии
РД-12-474 20.10.2020 Ръководство Регистрирам местно поделение на Мюсюлманско настоятелство с.Родина
РД-12-484 26.10.2020 Ръководство Определям ЕТ"Заимови-Р. З." за наемател на едноетажна административна, делова сграда находяща се в с.Резач
РД-12-487 28.10.2020 Ръководство Регистрирам местно поделение на мюсюлманско настоятелство с.Средно село
РД-12-495 30.10.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджета към 30.10.2020 год. на община Златарица
РД-12-498 04.11.2020 Ръководство Нареждам да се учреди на ФК "Ботев-1921" гр.Златарица за срок от 2/две/ год. Безвъзмездно право на ползване на стадион в гр.Златарица ул.Ропотамо
РД-12-499 04.11.2020 Ръководство Определям комисия, която да извърши проверкана място за разливането на непречистени отпадни води по второстепенни улици в с.Г.Н.село
РД-12-507 12.11.2020 Ръководство Утвърждавам нов устройствен правилник на администрацията на Община Златарица
РД-12-511 13.11.2020 Ръководство Обявявам конкурс за длъжността директор на дирекция "Специализирана администрация"
РД-12-512 13.11.2020 Ръководство Назначавам комисия за провеждането на конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" при Община Златарица
РД-12-515 17.11.2020 Ръководство Нареждам да се сформира работна група,която да отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на Плана за интегрирано развитие на Община Златарица за периода 2021-2027 год.
РД-12-516 17.11.2020 Ръководство Определям комисия за разглеждане и оценка на получените оферти във връзка с обществена поръчка "Снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Златарица за сезони 2020-2021 и 2021-2022 год.
РД-12-520 17.11.2020 Ръководство Нареждам да се сформира Общински оперативен щаб с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19
РД-12-530 25.11.2020 Ръководство Определям директор дирекция"Специализирана администрация" за ръководител на звеното на местните приходи в община Златарица
РД-12-539 30.11.2020 Дирекция ОА Изменение на бюджет към 30.11.2020 год. на община Златарица
РД-12-552 30.11.2020 Ръководство Определям границите и отговорните длъжностни лица по населени места в община Златарица за зимно снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през 2020/2021 год.
РД-12-553 30.11.2020 Ръководство Определям отговорни длъжности лица за заверка на отчети за извършената работа по населени места в община Златарица за зимно снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през 2020/2021 г.
РД-12-572 11.12.2020 Ръководство Регистрирам местно поделение на Мюсюлманско настоятелство с.Г.Ново село
РД-12-573 11.12.2020 Ръководство Забранявам търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица без разрешение за търговия с такива изделия
РД-12-575 14.12.2020 Ръководство Нареждам да се създаде комисия по предаване и приемане на обектите, изградени и финансирани от "Водоснадбяване и канализация Йовковци"ООД гр.В.Търново през 2020 г.
РД-12-576 14.12.2020 Ръководство Назначавам комисия, която да присъства и удостовери предаването на налична документация и офис-оборудване на нововазначен директор СА
РД-12-581 17.12.2020 Ръководство Назначавам екип във връзка с изпълнението на проект "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Златарица"
РД-12-582 17.12.2020 Ръководство Назначавам комисия за подбор на потребители във връзка с проект "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 L F/YRKD p.DJD,R[D$
РД-12-583 17.12.2020 Ръководство Определям списък на работниците по длъжности и професии в Община Златарица за носене на дежурство в общинска администрация, които имат право на безплатно работно облекло
РД-12-584 17.12.2020 Ръководство Определям списък на работниците по длъжности и професии в Община Златарица за поддръжка на ел.мрежи на територията на общината, които имат право на безплатно работно облекло
РД-12-585 17.12.2020 Ръководство Нареждам да се изплати допълнително възнаграждение на директорите на детските гради на територията на общината за Коледа
РД-12-586 17.12.2020 Ръководство Определям за риск-мениджър зам.кмета на община Златарица и утвърждавам астуализираната стратегия на риска
РД-12-588 18.12.2020 Ръководство Да се изплатят средства за представително облекло на държавните служители на ръководни и експертни длъжности в община Златарица
РД-12-589 21.12.2020 Ръководство Определям директор дирекция "Специализирана администрация" в община Златарица за лице, което да осъществява вътрешен контрол по изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпиране на пари
РД-12-591 22.12.2020. Ръководство Утвърждавам актуализирани вътрешни правила
РД-12-594 23.12.2020 Ръководство Определям работна група със задача да извърши проверка на риска - количеството риск, който общината е готова да поеме преди предприемане на някакви действия
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте