одобрен

Регистър на обществените поръчки - 2016 г.

Уникален идентификатор:  3cfa0e79-c3cb-4190-bd24-cc5651f9be8c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 15:08:53
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-27 15:08:53

възложител

вид процедура

дата на публикуване

предмет

№ в РОП

срок за получаване на оферти

дата на отваряне на офертите

изпълнител

дата на договора

1. Община Мъглиж Публично състезание 01.08.2016 г. „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Целодневна детска градина „Здравец” с. Ветрен, община Мъглиж” 742754/ 01073-2016-0001 29.08.2016 г. - 17.00 часа 30.08.2016 г. - 10.00 часа "Алмина консулт" ЕООД 135-16/ 05.10.2016 г.
2. Община Мъглиж ОБЯВА 29.06.2016 г. Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по 4 об. позиции, както следва: Об. п. №1: „Изготвяне на ивестиционен проект: „Ремонт, преустройство и промяна предназначението на Детска градина «Снежанка» в с.Тулово в Център за обществена подкрепа /ЦОП/»; Об. п. №2: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на площади в Община Мъглиж“; Об. п. №3: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж“; Об. п. №4: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж“ 9053966/ 9054187 30.07.2017 г. - 17.00 часа 14.07.2016 г. - 11.00 часа «АВА ПРОЕКТ» ЕООД - об.п. 1 «АЛВЕ КОНСУЛТ» ЕООД - об.п. 2 «ПЪТПРОЕКТ» ЕООД - об.п. 3 «АЛВЕ КОНСУЛТ» ЕООД - об.п. 4 09.08.2017 г. 17.08.2017 г. 12.08.2017 г. 17.08.2017 г.
3. Община Мъглиж ОБЯВА 27.04.2016 г. „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“ гр. Мъглиж“ 9053103/ 9053177 16.05.2016 г . - 17.00 часа 17.05.2016 г. - 11.00 часа "Алмина консулт" ЕООД 13.07.2016 г.
4. Община Мъглиж Публична покана 13.04.2016 г.   „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена станция към водопровода в УПИ II – 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина на трасето на водопровода 614.47м. и ЗП на помпената станция 37,49м2”. 9052849 25.04.2016 г. - 17.00 часа 27.04.2016 г. - 11.00 часа "Инфраструктурни системи" ООД 69-16/ 18.05.2016 г.
5. Община Мъглиж Публична покана 13.04.2016 г. „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 530 метра, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9 и кв. 109 с. Ягода, община Мъглиж“ – Етап I - „Преоформяне на откоси на дере в участъка от съществуващ плочогредов мост при помпена станция „Ягода” до улица „Българско опълчение” с дължина 332м. и изграждане на две стоманобетонови подпорни стени с дължина 45.40м. и облицоване на прилежащото дъно.” 9052748 22.04.2016 г. - 17.00 часа 25.04.2016 г. - 11.00 часа "ПЕП ГРУП" ЕООД 67-16/ 17.05.2016 г.
6. Община Мъглиж Публична покана 12.04.2016 г. „Доставка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип „Бобър“ 1.1 м? за нуждите на община Мъглиж“ 9052448 21.04.2016 г. - 17.00 часа 25.04.2016 г. - 09.30 часа "ВРЗ Вола Еко" ЕАД 31.05.2016 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте