одобрен

Списък на административните услуги

Уникален идентификатор:  7355621e-a385-4f92-a15e-fe25f73b3b6c

административни регистър риосв услуги шумен РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-11-24 16:14:11
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2022-01-20 10:15:09
  • Последно променил: dragomir_vasilev

№ в Административния регистър

Наименование на административната услуга

2244 Издаване на Регистрационни карти
1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения
1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати
2797 Регистрация на диви животни
1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения
3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви
3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки
339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда
1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
2195 Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда
1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка
1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми
2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми
2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания
724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания
514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания
556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите
1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии
526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии
1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управлене на разтворители
2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители
3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации
3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация
3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации
3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна
3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности
1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци
719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци
723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци
2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт
2522 Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП3)
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2)
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте