одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация към м. 12.2020 г.

Уникален идентификатор:  7eda8a26-5d1b-4311-b9e2-cc3795fcd7f0

заявления златарица обществена информация регистър РМС 436/2017

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-02 15:42:09
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2021-01-29 16:13:58
  • Последно променил: Stoeva

Пореден №

Входящ № на Заявление за достъп до информация

Заявител - трите имена, адрес на ФЛ, наименование на фирмата и адрес на ЮЛ

Описание на исканата информация

Дирекция, структурно звено на Община Златарица предоставили исканата информация и Длъжностно лице изготвило информацията

Удължаване на срока, основание , дата

Решение № .. относно .....

Отказ № и дата

Писма по чл.31, ал.2 от ЗДОИ

Дата на протокола за предоставяне на информацията и лицето получило същата

Жалба вх.№

Забележка

1 РД 25-582/31.01.2020 М. А. А. Осъществявано ли е процесуално представителство за периода 2016-2019 г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, - по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет и евентуално с какъв материален интерес и в какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за делата, Ви предоставяме следната информация. Сключвани ли са договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от Кмета или общината през периода 2016 - 2019 г. и каква е била цената на месечния абонамент за посочения период - месец по месец Дирекция ОА не Решение №1/30.01.2020г. - справка Изпратена информация по имейл 31.01.2020.
2 ОА-УГ-01-02-906/10.02.2020г. В. М. А. Информация за сключените през периода 2017-2019 г. нетрудови договори за предоставяне а услуги на обща стойност над 1000 лв. без ДДС, с изключение на тези, сключени по реда на ЗОП и пр. Дирекция ОА да Решение №2/28.02.2020г. - 3 справки по години в табличен вид Изпратена информация по имейл 28.02.2020 г.
3 ОА-УГ-01-02-1033/17.02.2020г. Х. С. В. Информация за местните данъци и такси, през 2014, служители в отдела, който ги събира, платени и неплатени задължения, заведени дела за събиране на задълженията и пр. Отдел Местни приходи Решение №3/28.02.2020г. - справки по години и 3 дл. х-ки Изпратена информация по имейл 28.02.2020 г.
4 ОА-УГ-01-02-1183/24.02.2020г. К. И. М. Информация за глоби, правомощия на длъжностните лица, изисквания към длъжностните лица, приходи от глоби, как се изръзходват средствата, абонаментно правно обслужване и пр. Отдел Местни приходи Решение №4/05.03.2020г. - справки по години и 3 дл. х-ки Изпратена информация по имейл и в Платформата 09.03.2020 г.
5 ОА-УГ-01-02-1364/04.03.2020г. М. Б., Институт за гората Информация за наличието и характеристиките на зелени покриви (покривни градини) и зелени стени (вертикално озеленяване) на територията на общината; Секретар на Община Златарица Решение №5/09.03.2020г. Изпратена информация по имейл 10.03.2020
6 ОА-УГ-01-02-1564//11.03.2020 г. Р. К. Фондация „Достъп до обществена информация“ Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Златарица Секретар на Община Златарица Решение №6/11.03.2020 Изпратена по имейл на 25.03.2020 г.
7 ОА-УГ 01-08-1660/17.03.2020 И. Д. С. Отсъствието на кмета на общината от работа за периода 01.01.2016-30.10.2019, както и издадените през това време актове от лицата, които го заместват; разходите за поддръжка на служебните автомобили, изминатите от тях километри за 4 години, подробна информация за съдържанието на пътните листи за този период; средствата определени и разходени за безстопанствени кучета, извършвани манипулации и заплатена за това цена; пълните текстове на вътрешни правила уреждащи различните дейности в общината и др.. Секретар на Община Златарица ОА-УГ-01-08-1660#1/31.03.2020 удължаване за срока поради голям обем на исканата инф. Решение №7/10.04.2020г. Изпратено по имейл на 10.04.2020 г.
8 № ОА-УГ-01-08-1799/ 15.04.2020 г. Кр. М. Граждански договори за предоставяне на услуги, включително и такива за външни експерти по реда на Закона за обществени поръчки; определя размера на месечния наем на общински жилища; общият размер на приходите, постъпили в общинския бюджет за периода 2016-2019 г. от сключените договори за наем и продажба на общински жилища и др. Секретар на Община Златарица, ВрИД директор ОА ОА-УГ-01-08-1799#1 от 01.04.2020 удължаване на срока, поради големия обем от информация Решение № 8/ 15.04.2020 г. Изпратено по имейл на 15.04.2020 г.
9 № ОА –УГ 01-08-2909/12.05.2020 г Г-жа Св. К. Фондация “Институт за пазарна икономика” Размера на избрани данъци и такси във Община Златарица, както и за други аспекти от работата на общинска администрация НО "Местни приходи" Решение №9/19.05.2020 г. Изпратено по имейл на 20.05.2020 г.
10 ОА-УГ 01-08-2889/12.05.2020 г. Г-жа А. Н., Български Хелзинкски комитет Правата на персонала и настанените лица в специализираните социални услуги и резидентни услуги в общността Секретар на Община Златарица Решение №10/19.05.2020 г. Изпратено по имейл на 20.05.2020 г.
11 ОА-УГ 01-08-3454/05.06.2020 г. Д-р М. Ив. Фондация "Четири лапи" Програма за овладяване на популацията на безстопанствените животни; Наличие на регистриран или в процес на регистриране приют за безстопанствени животни, капацитет. Наличие на договор с др. за ползване на приют за безстопанствени животни. Наличие на сключен актуален договор с регистриран ветеринарен лекар за извършване на ветеринарномедициските итервенции на за безстопанствени животни. Безстопанствени кучета за периода 2015-2020 година и тяхната обработка. Кампании срещу изоставянето на домашни кучета и котки и/или за осиновяване на безстопанствени кучета и котки. Сътрудничество на Общината с неправителствени организации или с доброволци за овладяване на популацията от безстопанствени животни. Бюджет на Общината за овладяване на популацията от безстопанствени животни 2017-2019 г. и предвиден бюджет за 2020 г. Дирекция СА не Решение №11/15.06.2020 г. Изпратена информация по имейл на 16.06.2020 г.
12 ОА-УГ 01-08-4365/13.07.2020 г. Г-жа Ю. Н. Фондация "Върховенство на закона" Брой лица стопанистващи търговски и туристически обекти обекти към 31.12.2019 г. на територията на общината. Брой и размер на наложени санкции за нарушения по чл. 98в1 от ЗАПСП към 31.12.2019 г. Брой длъжностни лица, контролиращи спазването на чл. 98в1 от ЗАПСП към 31.12.2019 г. Брой проверки за осъществяване на контрол за перида 01.01-31.12.2019 г. Дирекция СА не Решение №12/24.07.2020 г. Изпратена информация по имейл на 24.07.2020 г.
13 ОА-УГ 01-08-4511/20.07.2020 г. Г-н Ив. Б. Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество" Наложени глоби за неправилно паркиране. Общ размер на приходите, постъпили в общинския бюджет от санкции, наложени за нарушение на ЗУО и на Наредбата за управление на отпадъците, приета от Общинския съвет, на основание чл. 22 от ЗУО. Отпаднали глоби вследствие на обжалване или по други причини. Събраните до момента глоби. Неотменени, но несъбрани до момента глоби. Общ размер на наложените глоби. За какво се разходват приходите от санкции, наложени за нарушение на ЗУО и на Наредбата за управление на отпадъците? Наличие на договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от кмета или общината - цена на месечен абонамент. Исканата информация е за периода 2015-2019 г. Отдел Местни приходи Секретар на Община Златарица не Решение №14/27.07.2020 г. Изпратена информация по имейл на 29.07.2020 г.
14 ОА-УГ 01-08-4536/21.07.2020 г. Г-н Ив. Б. Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество" Брой лица стопанистващи търговски и туристически обекти обекти през 2019 г. на територията на общината. Брой и размер на наложени санкции за нарушения по чл. 98в1 от ЗАПСП през 2019 г. Брой длъжностни лица, контролиращи спазването на чл. 98в1 от ЗАПСП през 2019 г. Брой проверки за осъществяване на контрол през 2019 г. Искания за съдействия от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на културата при или по повод проверки за календарната 2019 г. Дирекция СА не Решение №13/27.07.2020 г. Изпратена информация по имейл на 27.07.2020 г.
15 ОА-УГ 01-08-3454#2/22.07.2020 г. Д-р М. Ив. Фондация "Четири лапи" Брой собственици на кучета регистрирани от 2015 г. до 2020 г. и към настоящия момент, от тях освободени от такса. Актуален размер на таксата за собствениците на кучета. Събрана сума по години през 2018 и 2019 г. Извършени проверки през периода 2018 - 2020 г. Наличие на собствена база данни на регистрираните собственици и домашни любимци. Съставени актове за периода 2018 - 2020 г. Брой на издадените наказателни постановления спрямо броя на съставените актове за периода 2018 - 2020 г. Изградени площадки за свободно пускане на домашни любимци - брой и населени места. Дирекция СА Отдел Местни приходи не Решение №15/04.08.2020 г. Изпратена информация по имейл на 04.08.2020 г.
16 ОА-УГ 01-08-4911/06.08.2020 г. Г-н Ив. Б. Сдружение „Съдействие и подкрепа за информирано общество" Програма за овладяване на популацията на безстопанствените животни; Наличие на регистриран или в процес на регистриране приют за безстопанствени животни, капацитет. Наличие на сключен актуален договор с регистриран ветеринарен лекар. Безстопанствени кучета за периода 2015-2020 година и тяхната обработка. Кампании срещу изоставянето на домашни кучета и котки и/или за осиновяване на безстопанствени кучета и котки. Сътрудничество на Общината с неправителствени организации или с доброволци за овладяване на популацията от безстопанствени животни. Бюджет на Общината за овладяване на популацията от безстопанствени животни 2015-2019 г. и предвиден бюджет за 2020 г. Дирекция СА не Решение №16/17.08.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.08.2020 г.
17 ОА-УГ 01-08-5278/25.08.2020 г. Г-жа Ив. С. Информация за сключените през периода 2017-2019 г. нетрудови договори (за предоставяне на услуги на обща стойност над 1000 лева без ДДС, с изключение на тези, сключени по реда на ЗОП. Договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества през периода 2016 - 2019 г. - цена на месечния абонамент. Наличие на процесуално представителство за периода 2016 - 2019 г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества - размер на разходите на общината за процесуално представителство за делата. Дирекция ОА не Решение №17/08.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 08.09.2020 г.
18 ОА-УГ 01-08-5554/04.09.2020 г. Г-н Ив. С. Предоставяне на протоколи от Комисиите по чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ за разпределение на финансовите средства от субсидията за читалищата за 2020 г. Дирекция СА не Решение №23/16.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.09.2020 г.
19 ОА-УГ 01-08-5559/08.09.2020 г. Г-н Ив. С. Предоставяне на протоколи от Комисиите по чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ за разпределение на финансовите средства от субсидията за читалищата за 2019 г. Дирекция СА не Решение №22/16.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.09.2020 г.
20 ОА-УГ 01-08-5560/08.09.2020 г. Г-н Ив. С. Предоставяне на протоколи от Комисиите по чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ за разпределение на финансовите средства от субсидията за читалищата за 2018 г. Дирекция СА не Решение №21/16.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.09.2020 г.
21 ОА-УГ 01-08-5561/08.09.2020 г. Г-н Ив. С. Предоставяне на протоколи от Комисиите по чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ за разпределение на финансовите средства от субсидията за читалищата за 2017 г. Дирекция СА не Решение №20/16.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.09.2020 г.
22 ОА-УГ 01-08-5562/08.09.2020 г. Г-н Ив. С. Предоставяне на протоколи от Комисиите по чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ за разпределение на финансовите средства от субсидията за читалищата за 2016 г. Дирекция СА не Решение №19/16.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.09.2020 г.
23 ОА-УГ 01-08-5563/08.09.2020 г. Г-н Ив. С. Предоставяне на протоколи от Комисиите по чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ за разпределение на финансовите средства от субсидията за читалищата за 2015 г. Дирекция СА не Решение №18/16.09.2020 г. Изпратена информация по имейл на 17.09.2020 г.
24 ОА-УГ 01-08-5839/23.09.2020 г. Г-н Ив. Б. Предоставяне на отчети за дейността на читалищата за периода 2015 - 2019 г. Дирекция СА не Решение №24/01.10.2020 г. Изпратена информация по имейл на 01.10.2020 г.
25 ОА-УГ 01-08-6085/05.10.2020 г. Мих. Р. Конкурси за назначаване на държавни служители секретар на община не Решение №25/08.10.2020 г. Изпратена информация по имейл на 08.10.2020 г.
26 ОА-УГ 01-08-7059/10.11.2020 Ив. С. Сумите, изплатени от общината към съконтрагенти, за строителство, услуги и доставки по договори или фактури на стойност под праговете на чл. 20, ал. 4 от ЗОП за 5 г.,копие от всички фактури по т. 1 за периода 01.01.2015 г. – 20.09.2020 г. и много друга информация Дирекция "Обща администрация" не Решение №26/23.11.2020 г. Решение №26/23.11.2020 г. Изпратена информация по имейл на 23.11.2020 г. Жалба до АС Жалба по описа на АССГ от Ив. С. с/у Община Златарица
27 ОА-УГ 01-08-7161/16.11.20 Г. Анг изпълнение на Програмата за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на община Златарица за периода 01.12.2020 г.- 31.10.2020 г. Дирекция СА не Решение №27/25.11.2020 Изпратена информация по имейл на 25.11.2020 г.
28 ОА-УГ-01-08-7291/26.11.2020 П. Ч. Договори за обществени поръчки, протоколи Дирекция СА не Решение №28/27.11.2020 Изпратена информация на имейл и чрез ПДОИ
29 ОА-УГ 01-08-7766/08.12.20 Сдружение СПИО гр. Елин Пелин Задължения на кметовете, произтичащи от Закона за защита на животните Дирекция СА не Решение №29/21.12.2020 Изпратена информация по имейл на 21.12.2020 г.
30 ОА-УГ 01-08-7767/08.12.20 Хелзински комитет регистриране на случаи на заразени, оздравели и починали от COVID-19 в социалните услуги и специализираните институции на територията на общината Дирекция СА не Решение №30/21.12.2020 Изпратена информация по имейл на 21.12.2020 г.