одобрен

Register

Уникален идентификатор:  7fab83a3-a458-4d86-ac1a-7f1589cfdb0a

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 16:03:56
  • Създаден от: miroslav_matev
  • Последна промяна: 2018-10-31 11:04:15
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ И СЪВЕТИ

Областен съвет/комисия Основание за създаване Информация за дейността
1 Областен съвет за развитие чл. 22 от Закона за регионалното развитие http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-svet-za-razvitie-na-oblast-haskovo.html
2 Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-schtab-za-izplnenie-na-oblastniya-plan-za-zaschtita-pri-bedstviya-i-vzaimodeystvie-s-natsionalniya-schtab-pri-razlichni-situatsii.html
3 Областен съвет за намаляване на риска от бедствия чл. 64а, ал.1 и ал.7 от Закона за защита при бедствия http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-svet-za-namalyavane-na-riska-ot-bedstviya.html
4 Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията т. 6.4 от Програма за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-obschtestven-svet-za-preventsiya-i-protivodeystvie-na-koruptsiyata-2.html
5 Областен съвет по условия на труд чл. 43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-svet-po-usloviya-na-trud.html
6 Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Пар.1а, ал.2 от Закона за движение по пътищата http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblastna-komisiya-po-bezopasnost-na-dvizhenieto-po-ptischtata.html
7 Областен съвет за сигурност чл. 44, ал.5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-svet-za-sigurnost.html
8 Областна комисия за обществен ред и сигурност чл. 143, ал.3 от Конституцията на Република България, чл.31, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за администрацията http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblastna-komisiya-za-obschtestven-red-i-sigurnost.html
9 Комисия по заетост към областния съвет за развитие чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/komisiya-po-zaetost-km-oblastniya-svet-za-razvitie.html
10 Областен съвет за тристранно сътрудничество чл. 3б от Кодекса на труда http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-svet-za-tristranno-strudnichestvo.html
11 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblasten-svet-po-etnicheski-i-demografski-vprosi.html
12 Областна комисия “Военни паметници” чл. 6, във връзка с чл.7 от Закона за военните паметници http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblastna-komisiya-voenni-pametnitsi.html
13 Областна комисия по транспорта чл. 11 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblastna-komisiya-po-transporta.html
14 Областна епизоотична комисия чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност http://www.hs.government.bg/bg/komisii-i-sveti/oblastna-epizootichna-komisiya.html
Областен съвет/комисия Основание за създаване Информация за дейността
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте