одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация към 12.05.2020 г.

Уникален идентификатор:  806022e1-62bc-49ec-befe-1b0d441a45b5

заявления златарица обществена информация регистър РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-02 16:07:09
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-10-19 16:06:19
  • Последно променил: Stoeva

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Пореден № Входящ № на Заявление за достъп до информация Заявител - трите имена, адрес на ФЛ, наименование на фирмата и адрес на ЮЛ Описание на исканата информация Дирекция, структурно звено на Община Златарица предоставили исканата информация и Длъжностно лице изготвило информацията Удължаване на срока, основание , дата Решение № .. относно ..... Отказ № и дата Писма по чл.31, ал.2 от ЗДОИ Дата на протокола за предоставяне на информацията и лицето получило същата Жалба вх.№ Забележка
1 РД 25-582/31.01.2020 М. А. А. Осъществявано ли е процесуално представителство за периода 2016-2019 г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, - по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет и евентуално с какъв материален интерес и в какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за делата, Ви предоставяме следната информация. Сключвани ли са договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от Кмета или общината през периода 2016 - 2019 г. и каква е била цената на месечния абонамент за посочения период - месец по месец Дирекция ОА не Решение №1/30.01.2020г. - справка Изпратена информация по имейл 31.01.2020.
2 ОА-УГ-01-02-906/10.02.2020г. В. М. А. Информация за сключените през периода 2017-2019 г. нетрудови договори за предоставяне а услуги на обща стойност над 1000 лв. без ДДС, с изключение на тези, сключени по реда на ЗОП и пр. Дирекция ОА да Решение №2/28.02.2020г. - 3 справки по години в табличен вид Изпратена информация по имейл 28.02.2020 г.
3 ОА-УГ-01-02-1033/17.02.2020г. Х. С. В. Информация за местните данъци и такси, през 2014, служители в отдела, който ги събира, платени и неплатени задължения, заведени дела за събиране на задълженията и пр. Отдел Местни приходи Решение №3/28.02.2020г. - справки по години и 3 дл. х-ки Изпратена информация по имейл 28.02.2020 г.
4 ОА-УГ-01-02-1183/24.02.2020г. К. И. М. Информация за глоби, правомощия на длъжностните лица, изисквания към длъжностните лица, приходи от глоби, как се изръзходват средствата, абонаментно правно обслужване и пр. Отдел Местни приходи Решение №4/05.03.2020г. - справки по години и 3 дл. х-ки Изпратена информация по имейл и в Платформата 09.03.2020 г.
5 ОА-УГ-01-02-1364/04.03.2020г. М. Б., Институт за гората Информация за наличието и характеристиките на зелени покриви (покривни градини) и зелени стени (вертикално озеленяване) на територията на общината; Секретар на Община Златарица Решение №5/09.03.2020г. Изпратена информация по имейл 10.03.2020
6 ОА-УГ-01-02-1564//11.03.2020 г. Р. К. Фондация „Достъп до обществена информация“ Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Златарица Секретар на Община Златарица Решение №6/11.03.2020 Изпратена по имейл на 25.03.2020 г.
7 ОА-УГ 01-08-1660/17.03.2020 И. Д. С. Отсъствието на кмета на общината от работа за периода 01.01.2016-30.10.2019, както и издадените през това време актове от лицата, които го заместват; разходите за поддръжка на служебните автомобили, изминатите от тях километри за 4 години, подробна информация за съдържанието на пътните листи за този период; средствата определени и разходени за безстопанствени кучета, извършвани манипулации и заплатена за това цена; пълните текстове на вътрешни правила уреждащи различните дейности в общината и др.. Секретар на Община Златарица ОА-УГ-01-08-1660#1/31.03.2020 удължаване за срока поради голям обем на исканата инф. Решение №7/10.04.2020г. Изпратено по имейл на 10.04.2020 г.
8 № ОА-УГ-01-08-1799/ 15.04.2020 г. Кр. М. Граждански договори за предоставяне на услуги, включително и такива за външни експерти по реда на Закона за обществени поръчки; определя размера на месечния наем на общински жилища; общият размер на приходите, постъпили в общинския бюджет за периода 2016-2019 г. от сключените договори за наем и продажба на общински жилища и др. Секретар на Община Златарица, ВрИД директор ОА ОА-УГ-01-08-1799#1 от 01.04.2020 удължаване на срока, поради големия обем от информация Решение № 8/ 15.04.2020 г. Изпратено по имейл на 15.04.2020 г.
9 № ОА –УГ 01-08-2909/12.05.2020 г Г-жа Св. К. Фондация “Институт за пазарна икономика” Размера на избрани данъци и такси във Община Златарица, както и за други аспекти от работата на общинска администрация НО "Местни приходи" Решение №9/19.05.2020 г. Изпратено по имейл на 20.05.2020 г.
10 ОА-УГ 01-08-2889/12.05.2020 г. Г-жа А. Н., Български Хелзинкски комитет Правата на персонала и настанените лица в специализираните социални услуги и резидентни услуги в общността Секретар на Община Златарица Решение №10/19.05.2020 г. Изпратено по имейл на 20.05.2020 г.