одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета - 03.2019

Уникален идентификатор:  8184804b-3d90-48ef-ad58-fa92029b8337

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-04-17 10:39:37
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-17 10:39:37

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 1 от 11


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А З А Н Л Ъ К

Препис!


РЕШЕНИЕ
№ 835
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.201 8 г., Протокол № 42


Относно : ОС_2221/24.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2017 г. Важно! С писмо вх. № ОС -2238/30.08.2018 г., вносителят
прилага Протокол от проведено публично обсъждане на отчета.


Мотиви : Кметъ т на общината докладва, че н а основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните
финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление на местната администрация, чл.
9 ал. 1 от Зако на за общинския дълг и Наредба №28 на Общински съвет - Казанлък з а условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане,
изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общински дълг на
Община Казанлък, представя на вниманието на общинските съветници сбо рен отчет за
изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средствата от Европейския
съюз на Община Ка занлък, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година.
При разработване на Отчета за Бюджет на Община Казанлък за 2017 година са изпълн ени
разпоредбите на Закона за публичните финанси, Закона за държавни я бюджет на република
Българи я за 2017 г., Решения и Постановления на Министерски съвет.
Бюджета за 2017 година е приет с Решение №351 от 31.01.2017 г. на Общински съвет –
Казанлък, измен ено с Решение №432 от 27.04.2017 г, изменено с Решение №577 от 26.10.2017 г,
изменено с Решение №632 от 20.12.2017 г. и е съобразен със стратегическите цели, приоритети,
мерки и план за развитие на общината.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и сме тките за средствата от Европейския съюз е
съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно
съкровище“ към Министерство на финансите с ДДС 07/22.12.2017 г. - за изготвяне и
представяне на отчетите за касово изпълнение на бюд жетите, на сметките за средства от
Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.
Информацията в представения сборен отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на
бюджета на общината и на второстепенните разпоредители с бюдже т. В изложението е
направена съпо ставка на годишния отчет за 2017 г. с отчетния период на предходната 201 6 г.
Началният план по бюджета на общината за 2017 г. е в размер на 46 924 945 лв., в т .ч.
взаимоотношения между Централния бюджет и община Казанлък в размер на 28 542 700 лв.,
като за де
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте