одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация към 23.08.2019 г.

Уникален идентификатор:  959c272d-d172-4458-b99d-6b6480382b76

заявления златарица обществена информация регистър РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-16 13:36:42
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-10-19 16:15:46
  • Последно променил: Stoeva

Пореден №

Входящ № на Заявление за достъп до информация

Заявител - трите имена, адрес на ФЛ, наименование на фирмата и адрес на ЮЛ

Описание на исканата информация

Дирекция, структурно звено на Община Златарица предоставили исканата информация и Длъжностно лице изготвило информацията

Удължаване на срока, основание , дата

Решение № .. относно .....

Отказ № и дата

Писма по чл.31, ал.2 от ЗДОИ

Дата на протокола за предоставяне на информацията и лицето получило същата

Жалба вх.№

Забележка

1 Вх.№ ОА - УГ-01-08-8156/14.12.2017Г Съюз за България, К. С. Брой трудови , граждански договори за периода 2011-2016, разходи за възнаграждания за граждански договори Дирекция "Обща администрация" ОА-УГ-01-08-8156#2 удължаване за срока поради голям обем на исканата инф. Решение №1/03.01.2018 Предоставяне в пълен обем изпратена инф-я по имейл
2 РД 25-738/02.02.2018 В. Т. -репортер на Нова телевизия, чрез Областен управител Велико Търново Изисквания за стаж, умения, образование на служителите в ЦНСТ, заплащане и сигнали за агресия А. Г. Т. Л. съгласувал Управителя на ЗСУ и ДД Решение №2/07.02.2018 Предоставяне в пълен обем Инф. и решението по имейл с писмо № ОА-УГ-01-08-833/07.02.2018
3 ОА-УГ-01-08-864/09.02.2018Г Р. К. Фондация "Програма Достъп до обществена информация" Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017г. Секретар на Община Златарица Решение №3/12.02.2017г. Предоставяне на интернет адрес, където е публикувана инф-ята Инф. и решението по имейл с писмо № ОА-УГ-01-08-864#1/12.02.2018
4 ОА-УГ-01-08-3504/23.05.2018Г Д. Х. и З. Б. чрез Централна избирателна комисия Общ брой регистрирани европейски граждани в Б-я за гласуване на МИ и ЕИ в част 2 на избирателните списъци от 2007 насам ГРАО Решение №4/01.06.2018 Инф. и решението по имейл; изх. № ОА.УГ 01-08-3504#1 от 05.06.2018
5 ОА-УГ-01-08-3991/12.06.2018Г. Фондеция "Институт по пазарна икономика" Размер на избраните данъци и такси на в общината Отдел "Местни приходи" Решение №5/19.06.2018 Инф. и решението по имейл; изх. № ОА.УГ 01-08-3991#1 от21.06.2018
6 ОА-УГ-01-08/4678/10.07.2018г. А. С. Обжалвани административни актове; процедура Секретар на Община Златарица Решение №5 А/16.07.2018 Инф. и решението по имейл; изх. № ОА.УГ 01-08-4678#1 от18.07.2018
7 ОА-УГ 01-11-8361/05.12.2018 А. Г. и М. Г. чрез Областен управител Велико Търново Достъпа на хора с умствени увреждания и психо-социални разстройства до услуги, жилищно настаняване и ресурси за осигуряване на живот, включен в общността Старши специалист ОЗСД Решение №6/11.12.2018 Инф. и решението по имейл; изх. № ОА.УГ 01-08-8361#1 от11.12.2018
8 РД 25-1446/25.02.2019 Р. К. Фондация "Програма Достъп до обществена информация" Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019г. Секретар на Община Златарица Решение №1/08.03.2019 Предоставяне в пълен обем изпратена инф-я по имейл на 11.03.2019г.
9 № ОА –УГ 01-08-2507/05.04.2019г С. К. - Фондация "Институт за пазарна икономика" Относно размера на избрани данъци и такси във Община Златарица, както и за други аспекти от работата на общинска администрация Секретар на Община Златарица Решение №2/05.04.2019 попълване на въпросник Изпратена информация по имейл 05.04.19
10 ОА-УГ 01-08-2934/24.04.2019 Зам.-председател на Камарата на архитектите в РБ Заповед за назначаване на настоящия състав на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), както и наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги Секретар на Община Златарица Решение №3/02.05.2019г. - изпратени копия на заповедта и Наредба №4 Изпратена информация по имейл 03.05.2019г.
11 ОА-УГ 01-08-5869/13.08.2019 Н. М., консултант на Уницеф България Брой на работещите социални работници, психолози, педагози-детегледачи, рехабилитатори, приемни родители, лични асистенти, здравни медиатори и др. помагащи професионалисти в общината, степен на образование и образователна квалификация за последните три години (2017, 2018 и 2019). Дирекция СА Решение №4/16.08.2019г. - справка по образец Изпратена информация по имейл 23.08.2019г.