одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му 03.2019

Уникален идентификатор:  9914d4e6-08cf-40e1-96c1-895118e16840

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-03-28 16:41:40
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-03-29 16:00:07
  • Последно променил: margarita_rangelova
Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 1 от 11


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А З А Н Л Ъ К

Препис!


РЕШЕНИЕ
№ 835
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.201 8 г., Протокол № 42


Относно : ОС_2221/24.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за
решение относно Отчет за касовото изпълнение на общинския бюджет и сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2017 г. Важно! С писмо вх. № ОС -2238/30.08.2018 г., вносителят
прилага Протокол от проведено публично обсъждане на отчета.


Мотиви : Кметъ т на общината докладва, че н а основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните
финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление на местната администрация, чл.
9 ал. 1 от Зако на за общинския дълг и Наредба №28 на Общински съвет - Казанлък з а условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане,
изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общински дълг на
Община Казанлък, представя на вниманието на общинските съветници сбо рен отчет за
изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средствата от Европейския
съюз на Община Ка занлък, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година.
При разработване на Отчета за Бюджет на Община Казанлък за 2017 година са изпълн ени
разпоредбите на Закона за публичните финанси, Закона за държавни я бюджет на република
Българи я за 2017 г., Решения и Постановления на Министерски съвет.
Бюджета за 2017 година е приет с Решение №351 от 31.01.2017 г. на Общински съвет –
Казанлък, измен ено с Решение №432 от 27.04.2017 г, изменено с Решение №577 от 26.10.2017 г,
изменено с Решение №632 от 20.12.2017 г. и е съобразен със стратегическите цели, приоритети,
мерки и план за развитие на общината.
Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и сме тките за средствата от Европейския съюз е
съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно
съкровище“ към Министерство на финансите с ДДС 07/22.12.2017 г. - за изготвяне и
представяне на отчетите за касово изпълнение на бюд жетите, на сметките за средства от
Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.
Информацията в представения сборен отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на
бюджета на общината и на второстепенните разпоредители с бюдже т. В изложението е
направена съпо ставка на годишния отчет за 2017 г. с отчетния период на предходната 201 6 г.
Началният план по бюджета на общината за 2017 г. е в размер на 46 924 945 лв., в т .ч.
взаимоотношения между Централния бюджет и община Казанлък в размер на 28 542 700 лв.,
като за делегирани от държавата дейности 24 236 700 лв. и за местни дейности 4 306 000 лв. в
т.ч. изравнителна субсидия - 3 311 600 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на
общинските пътища – 116 000 и целева субсидия за ка питалови разходи – 878 400 лв.

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 2 от 11


Приходи по бюджета на Община Казанлък
Уточненият план на приходите на община Казанлък към 31.12.2017 г. възлиза на 53 856 424 лв.,
вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет,
предоставени ц елеви трансфери от ресорни министерства и дарения от страната.
Отчетът на приходите към 31.12.2017 г. е в размер на 47 390 222 лева, което е 87,99 на сто от
уточнения план, в т.ч. приходи за делегирани от държавата дейности 27 989 528 лв. и приходи за
мест ни дейности 19 400 694 лв.

 Имуществени и други данъци
Изпълнение на отделните видове данъци е както следва:
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ
ДАНЪЦИ
Отчет
31.12.2016 г.
Уточнен
план 2017 г.
Отчет
31.12.2017 г.
% изпъл.
план 2017 г.
Патентен данък и данък в/у
таксиметров превоз на пътници 112 627 197 000 209 941 106,57
Имуществени данъци. в т.ч. 4 743 163 4 486 000 4 925 690 109,80
Данък върху недвижимите имоти 1 622 129 1 700 000 1 640 041 96,47
Данък върху превозните средства 2 270 311 2 100 00 0 2 286 114 108,86
Данък на придобиване на имущество
по дарение и възм. начин 818 497 650 000 970 132 149,25
Туристически данък 32 226 36 000 29 403 81,68
Други данъци 1 096 2 500 1 758 70,32
Всичко имуществени данъци 4 856 886 4 685 500 5 137 389 109, 64

 Данък върху недвижимите имоти
При планирани 1 700 000 лв. приходи от този вид данък, изпълнението е 1 640 041 лв., като
спрямо 2016 г. са постъпили с 18 хил. лв. повече приходи.
 Данък върху превозните средства
При планирани 2 100 000 за 2017 година , изпълнението е в размер на 2 286 114 лв, т.е . спрямо
2016 г. приходите от този данък са нараснали с 15,8 хил. лв.
 Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници
От двата данък а са постъпили 209 941 лв., от които 107 150 лева са отчетени от да нъка върху
таксиметровия превоз. Тенденцията при патентния данък, като вид данък с постоянно
намаляващ кръг задължени лица се запазва и приходите от него са с все по -ниско ниво.

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 3 от 11


При планирани за годината имуществени данъци и други данъци в размер на 4 685 500 лв.,
отчетът към 30.12.201 7 г. е 5 137 389 лв. В сравнение с 201 6 г. изпълнението на
имуществените данъци е с над 280 хил. лв. повече .

 Неданъчни приходи
Тук се включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имуще ство
и други неданъчни приходи. Отчетените неданъчни приходи и капиталови помощи дарения по
бю джета на общината към 31.12.2017 г. са в размер на 9 564 939 лв.

По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:
Неданъчни приходи и помощи Отчет
31.12.2016 г
Уточнен
план 2017 г.
Отчет
31.12.2017г.
% изпъл.
план 2017 г.
Приходи от собственост - наем на земя,
наеми на имущество, услуги 1 677 729 1 629 501 2 040 460 125,22
Общински такси (§27 -00) 4 504 960 5 277 900 4 931 614 93,44
Глоби, санкции , наказателни лихви (§28 -00) 416 121 375 000 502 089 133,89
Други приходи §36 -00 158 092 100 760 89 215 88,54
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА 3 572 447 3 988 135 2 416 790 60,60
Приходи от концесии 19 951 5 850 23 759 406,14
Внесен ДДС и др. данъци върху продажбит е -216 078 -532 394 -584 504 109,79

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 4 от 11


Всичко неданъчни приходи 10 133 222 10 844 752 9 419 423 86,86
Помощи и дарения от страната (§45 -00) 792 716 1 600 882 145 516 9,09
Помощи и дарения от чужбина 74 210 0 0 0,00
Всичко неданъчни приходи и капиталови
по мощи и дарения 11 000 148 12 445 634 9 564 939 76,85

 Основен дял в отчета заемат общинските такси 4 931 614 лева, при планувани в
началото на година та 5 277 900 лева. Най -голяма част от събраните такси заема такса битови
отпадъци – с отчет към 31. 12.2017 г. в размер на 3 080 996 лева.
 Значителен ръст в отчета за 2017 година приходите от наеми на земя и
имущество и услуги. При план от 1 629 501 лева, отчетът към 31.12.2017 г. е 2 040 460 лева,
което е и с 427 хил. лева повече спрямо отчета за 2016 г. .
 Нисък дял в изпълнението на плана за 2017 г. спрямо отчета се отчита при
приходите от продажба – 60,6% изпълнение
Община Казанлък е насочена към постоянно повишаване на ефективността и ефикасността в
обслужването на гражданите, което стимулира д оброволното заплащане на задълженията и води
до повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, и от там увеличение на
собствените приходи.

 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
Взаимоотношенията с Централния бюджет включват получени трансфери /суб сидии/ от РБ:
уточнен план за общината към 3 1.12 .201 7 са 32 922 239 лв., от които са усвоени 100%, но са 2040 460
4931 614
502 089
89 215
2416 790
23 759
-584 504
-1 000  000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000
Приходи от собстве ност -не ам на зе мя, нае ми …
Общински такси ( §27-00)
Глоби, санкции, наказате лни лихви ( §28-00)
Други приходи §36-00
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА
Приходи от конце сии
Вне се н ДДС и др. данъ ци въ рху продажбите

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 5 от 11


възстановени по §§31 -20 „ възстановени трансфери за ЦБ ( -)“ ( -) 1 139 лв. , от където е
разликата между уточнен план и отчет.

- Обща субсидия и други тра нсфери за държавни дейности от ЦБ §§ 31 -11 : разчет
26 754 806 лева, изпълнение 100 %.
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности §§ 31 -12 : разчет
3 427 600 лева, изпълнение 100%.
- Целеви трансфери за капиталови разходи §§ 31 -13 : разчет 1 378 400 лева, изпълнение
100% лева.
- Получени от общини целеви трансфери от ЦБ §§ 31 -28 : разчет 558 000 лева, усвоени
100 %.
Възстановени трансфери за ЦБ §§ 31 -20 ( -) 1 139 лева, от които неусвоената сума по
Национална програма "Ученически олимпиади и съст езание", модул "Осигуряване на обучение
на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" в размер на 44,90 лв . и Национална
програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" , модул "Подобряване на условията
за експериментална работа по при родни науки" в размер на 1 094 лв .

 ТРАНСФЕРИ
 Трансфери между бюджети (нето)
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 80 811,84 лв. от
Министерски съвет за провеждане на Парламентарни избори;
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 1 698,85 лв. от
Централна избирателна комисия за изплащане на възнаграждения, в т.ч. осигурителни вноски на
Общинската избирателна комисия за проведени заседания и дежурства;
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 814 722,51 лв. от
Министерството на регионалното развитие и благоустройство в т.ч. от Агенция „Пътна
инфраструктура“ – 17 328,50 за зимно поддържане и текущ ремонт и 797 394,01 лв. за
Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“ гр . Казанлък.
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 2 000 лв. от
Министерството на културата, Национален фонд култура;

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 6 от 11


- по §§ 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 44 868,73 лв.
община Павел Баня (депониране на би тови отпадъци);
- по §§ 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 13 012,71 лв.
община Мъглиж (депониране на битови отпадъци);
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 28 000 лева от
МТСП, Агенция социално подпомаган е за Личен асистент.
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 23 428,26 лв. от
Министерството на образованието и науката за спрен и или прекратени месечни помощи.
- по § 61 -01 „Трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“ – 8 000 ле ва от
Министерство на Културата за Театър „Любомир Кабакчиев“ – средства от Национален фонд
‚Култура“ за проект „Мистериите на траките“
- по §§ 61 -05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост“ – 74 971,08 лв.
от Агенция по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Хасково; Трансфери
са получили: Община Казанлък в размер на 38 133,76 лв., ОП „КД и ПИС“ – 9 145,18 лв., СУ
„Екзарх Антим Първи“ гр. Казанлък – 9 495,36 лв., ОУ „Свети Паисий Хилендарски” Казанлък –
2 208,36 лв, ОУ „С в. Св. Кирил и Методий“ гр. Шипка – 4 534,14 лв., ОУ „Св. П. Хилендарски“
с. Хаджидимитрово – 5 370,88 лв., Дом за стари хора , гр. Казанлък – 2 585,91лв, Дневен център
за възрастни хора с увреждания – 1 258,89 лв . и Театър „Любомир Кабакчиев” – 2 238,60 лв .
 Предоставени трансфери
- по §§ 61 -02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери ( –)“ – „минус“ 8 8 694,64
лв. към Министерството на труда и социалната политика по проект „Красива България“, мярка
М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Дн евна детска ясла № 8 „Васил Левски“
гр. Казанлък;
- по §§ 61 -02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери ( –)“ – „минус“ 355 264,67
лв. към община Стара Загора, във връзка с отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от ЗУО.
 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в
консолидираната фискална програма (ПУДООС)
по §64 -00 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната
фискална програма“, подпараграф 64 -01 „Получени трансфери“ – 919 276,82 лв. от
М инистер ството на околната среда, от които 909 406,62 лв. за „Изграждане на водопроводна и
канализационна мрежа на кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ гр. Казанлък, по проект „Горска
класна стая“ при ОУ „Христо Ботев“ с. Енина – 4 872,20 лв. и по проект „Обичам да игра я и уча
сред природата“ при Детска гра дина № 9 „Слънчице“ гр. Казанлък – 4 998 лв.

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 7 от 11


 Заеми
Заемите се погасява т, съгласно утвърден погасителен план и няма просрочени погасителни
вноски.
1) Погашения по дългосрочни заеми от банки: (-) 1 093 902, 63 лв. по два банкови заема:
- „Общинска банка“ АД – 800 000 ,04 лв;
- „Сосиете Женерал Експрес Банк” АД – 293 902,59 лв. – изцяло погасен към 31.07.2017г.
2) Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) 1 042 075,83 лв по два
банкови заема:
- Фонд „Енергийна ефективност и възстановяеми източници“ за финансиране на общински
проект „Внедряване мерки за енергийно -ефективна реконструкция на МБАЛ „Хр. Стамболски“
– 98 137 лв .
- Фонд ФЛАГ - за финансиране на собственото участие на община Казанлък за
изпълнението на п роект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция
и модернизация на ГПСОВ - Казанлък“ - 335 100 лв .
- Фонд ФЛАГ - за финансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект
„Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ –
392 769 ,18 лв.
- Фонд ФЛАГ - финансиране на допустими разходи за изпълнението на одобрен проект
„Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски
ясли в град Казанлък“ – 216 069 ,45 лв .
3) Получени заеми – 758 226 лв . – за финансиране на проект Обновяване на градската среда в
град Казанлък“, финансира н от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. по
Приоритетна ос 1 в общ размер на 1 178 081 лева.

 ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Общата стойност на получените трансфери по проекти е 9 700 309 лева в т.ч. :
- от Министерството на труда и социалната по литика – 162 990 лв . по проект "Приеми
ме 2015" и по проект „Обучение и заетост за младите хора“ ,
- от Министерството на образованието и науката – 890 499 лв. по проекти: „Нов шанс
за успех“, „Твоят час“ и „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
от Национален фонд – 8 646 820 лв ., от които по КСФ -НФ 6 871 369 по проекти „Обновяване на
градската среда в град Казанлък“, „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“, „Независим
живот в община Казанлък“ , „Техническа помощ за община Казанлък“ и „Дъга на
толерантността“ и от Други международни програми /ДМП/ - 1 774 451 лв . по проекти:
„Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили "Хелвеции" и "Грифони" ,
„Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо
култ урно наследство от долината на розите и тракийските царе „ и „Подмяна на отоплителна
инсталация, горивна база и газификация в 3 ДГ и 2 ясли“ гр. Казанлък .

Разходи по бюджета на Община Казанлък
Първоначалният план на разходите по бюджета на община Казанлъ к за 2017 г. е в размер на
47 011 595 в т.ч. за делегирани от държавата дейности 26 047 399 лв. за местни дейности 18 274
859 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 2 689 337 лв.

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 8 от 11


Уточненият план към 31.12 .2017 г. е в размер на 53 856 4 24 лв., в т.ч. за делегирани от
държавата дейности 29 547 040 лв. за местни дейности 21 591 039 лв. и за дофинансиране на
делегирани от държавата дейности 2 718 345 лв.
Отчетът на разходите по бюджета са в размер на 47 390 222 лв., разпределени по следния начин:
- за държавни дейности в размер на 27 898 528 лв.;
- за местни дейн ости в размер на 18 497 600 лв .;
- за дофинансиране на държавната дейност с общински средства в размер 903 049 лв.

Над 54% от общите разходи са отчетени за тр уд или 25 997 237 лева.
Разходите са съобразени с годишните цели и приоритети, възможните ресурси и източници на
финансиране. Разходите за персонал са съобразени с нормативните възможности и ограничения.
В тях се включват средства за заплати, средства за допълнителни възнаграждения, работно
облекло, СБКО и други социални разходи, обезщетения и дължими осигуровки от работодателя

 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

В съответствие с разпоредбите на Министерството на финансите е разработена информацията за
капиталовите разхо ди на общината за 2017 г. Инвестиционната програма е приета с Решение
351/31.01.2017 г. взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, изм. с Решение №432 от
27.04 .201 7 г, изм. с Решение №577 от 26.10 .201 7 г, изм. с Решение №632 от 20.12 .201 7 г.
В съотве тствие с чл.94 ал.3, т.6 от ЗПФ Общинският съвет с решението за приемане на бюджета
на общината одобрява и разпределя целевата субсидия за капиталови разходи, определена с
чл.50 от ЗДБРБ за 2017 г. по обекти за строителство и основен ремонт, за материални и
нематериални активи и за проучвателни и проектни работи. Общината разпределя средствата за
капиталови разходи в съответствие с национални, регионални и секторни политики, като
приоритет е осигуряването финансирането на преходните обекти.
Паричните постъп ления от продажба на общински нефинансови активи се разходват за
финансиране изграждането, за основен и текущ ремонт за социална и техническа
инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на
социална и технич еска инфраст руктура, съгласно чл.127, ал. 2 от ЗПФ.

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 9 от 11


С капиталовите разходи се акцентира върху неотложни ремонти - внедряване на мерки за
енергийна ефективност, газификация на детски градини и детски ясли, изграждане на алеи,
оформяне на междублокови пространства, рек онструкция на улично осветление, ремонт на
тротоари и подобряване на организацията на движението.
Със средствата отпуснати от МОН е изграден и открит новия център по природо -математически
науки към ППМГ „Никола Обрешков“. Центъра е газифициран, изградени с а пет допълнителни
учебни кабинета, лаборатория по физика и астрономия, лаборатория по химия и биология,
хранилища, санитарни възли. Специален асансьор осигурява достъпа за хора с увреждания.
За да осигури по -чиста питейна вода за жителите на квартал „Изто к“, Община Казанлък сключи
споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране
на дейностите по подмяната на старата канализационна мрежа с нови тръби за 797 394,01 лв.
Работата водопровода в квартал Изток предшества дейностите по най -мащабния общински
проект за 2017 г. по ОПРР „Градска среда“. Предстои асфалтирането на 4 улици и изграждането
на 2 междублокови пространства.
Със собствени средства в размер на 96 902 лева Община Казанлък успя реконструира част от
улично то осветление с цел по -висока с цели не само естетиче ски ефект, а и енергоспестяване.
Община Казанлък цялостно ремонтира бордюри и тротоари за над 110 000 лева със собствени
средства.
С цел оптимизиране на въведената организация на движение в гр. Казанлък и по -специално в
централната част на града през отчетния период Общината успя да подобри състоянието на
съществуващит е паркинги и изгради две нови кръгови кръстовища: паркинги – зад ДСК, пред
бл.2 на ул.“Любен Каравелов“, зад Универмага, нови кръгови – на кръстовището пред
Библиотека „Искра“ и ИМ „Искра“ и едно кръгово кръстовище в центъра на село Енина.
След като през предходните години усилията на Общинска администрация бяха главно
насочени за подобряване на състоянието на обходни маршрути и главни улици в града, през
тази отчетната година се навлезе в кварталните улици и междублоковите пространства.
И през този отчетен период се продължава политиката равнопоставеност при разпределени на
средствата между града и населените места. Усвоени са средствата за ремонт на
четвъртокласната пътна мрежа на стойност 200 000 лв. Изразходвани са 349 962 лв. от целевата
субсидия за изграждане и оформяне на междублокови пространства в кв. „В. Левски“ гр.
Казанлък. Със средства от ПУДООС в размер на 904 407 лв. е завършено изграждането на
водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ и кв.“Крайречен“ в града.
Общината успешно завърши работи по проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна
база и газификация на три детски градини и две детски ясли“. Подменена е отоплителната
инсталация и горивната база на ДГ №2 „Снежанка“ на стойност 128 892 лв.

 ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Просрочените вземани я на Община Казанлък към 31.12 .2017 г. възлизат общо на 515 967 лв.
осчетоводени по съответните задбалансови сметки както следва:
 по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти“ – 511 214.60 лв.
 по сметка 9919 „Други просрочени вземания“ – 15.50 лв.
Част от просрочените вземания са несъбрани наеми от наематели на общински жилища. Това са
социално слаби семейства, семе йства от ромски произход и безработни. Има и просрочени

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 10 от 11


наеми на общински обекти и площи с търговско предназначение, както и наеми за земеделска
земя, мери и пасища. Предприети са мерки за събирането на дължимите наеми.
Просрочените задължения възлизат на 561 619,68 лева , осчетоводени по съответните
задбалансови сметки както следва:
 по сметка 9923 „Просрочени задължения към доставчици“ – 518 616,78 лв.
 по сметка 9929 „Други просрочени задължения“ – 43 002,90 лв.
Просрочените задължения по разпоредители с бюджет е както следва:
- Първостепенен разпоредител – Община Казанлък - 507 910,84 лв.
- Второстепенен разпоредител Функция „Образование“ – 53 708,84 лв., от които държавни
24 842,85 лв., местни 28 865,99 лв.
За да се осигури разплащане на просрочените задъл жения общината е създала необходимата
организация за ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс.

 БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ

o Налични към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината –
съгласно Закона за Публичните финанси, п оказателя не може да надвишава 15 на сто от
средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години .
С Решение № 351 на Общински съвет Казанлък от 31 .01.2017 г. е приет в размер до 6 040 282 лв .
Отчета към 31.12.2017 г. е 1 282 224 лв. За пока зателя "Задължения за разходи" се използват
кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848,
4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979.
o Налични към края на годината ангажиме нти за ра зходи по бюджета на общината -
съгласно Закона за Публичните финанси, показателя не може да надвишава 50 на сто от
средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години
С Решение №351 на Общински съвет Казанлък от 31 .01.2017 е прие т в размер до 20 134 273 лв .
Отчета към 31.12.2017 г. е 5 575 235 лв. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се
използва кредитно салдо на сметка 9200 .
o Показател „Годишен размер на плащания по дълга“ , съгласно чл. 32 от Закона за
публичните финанси н е трябва да надвишава 15 на сто от спрямо средногодишния размер на
изравнителната субсидия и собствените приходи за последните три години. Съотношението на
плащанията по дълга на Община Казанлък за 2017 година за е 7,18 %. ,
o Налични към края на годината пр осрочени задължения по бюджета на
общината – не трябва да надвишава 5 на сто от отчетени разходи за последната година .
Съотношението на просрочени задължения към отчетени разходи за 2017 година е 1,27 %.
o Към 31.12.2017 г. бюджетното салдо н а Община Казан лък е положително (+)
1 436 553 лв.
През 2017 г. Община Казанлък осигури приоритетните направления в бюджета, чрез ефективно
използване на бюджетните средства, добра финансова дисциплина, стриктно съблюдаване и
ограничаване на разходите по текущата издръж ка на дейностите, завишен финансов контрол и

Общински съвет – Казанлък
Решение № 835 /26.09.201 8 г.
Страница 11 от 11


събиране на вземанията. Извършените инвестиции през 2017 г. създадоха условия за
подобряване средата и качеството на живот в Община Казанлък . По време на дебата вносителят
прие становището на Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси: „В мотивите на
доклада в изречението „ с отчетния период на предходната 2017 г.“ да се коригира годината –
„2016 г.“ и в проекта за решение в точка 2 и 3 в края на изреченията да се допълни „към
31.12.2017 г.“.


Общински съв ет - Казанлък, на основание чл . 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и Наредба
№28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне,
приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на
общинския дълг,


Р Е Ш И:


1. Приема Отчета за изпълнение на бюджета н а Община Казанлък към 31.12.2017 г. и
приложенията към него.
2. Приема Отчета за изпълнение на извънбюдже тните сметки и на сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2017 г.
3. Приема Отчета за капиталовите разходи към 31.12.2017 г.


Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на
Община Казанлък в седемдневен сро к от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Райо нна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на
общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в седемдневен с рок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14 -дневен срок пред Административен съд – Стара
Загора.


Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица .

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „З а” 24.

Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕ ВА ) (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ )