одобрен

Регистър на обществените поръчки - 2018 г.

Уникален идентификатор:  a172de4b-340f-4149-8512-219d92d88ebd

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 15:12:29
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-27 15:12:29

възложител

вид процедура

дата на публикуване

предмет

№ в РОП

срок за получаване на оферти

дата на отваряне на офертите

изпълнител

дата на договора

1 Община Мъглиж публично състезание 12.3.2018 Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово – Мъглиж - Селце (от км 1+ 320,05 до км 3+ 117,18) “ 834486/ 01073-2018-0001 10.04.2018 - 17.00 ч. 11.04.2018 г. - 11.00 ч. ПСК ВИАСТРОЙ ЕООД 5.2.2019
2 Община Мъглиж пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.5 18.5.2018 "Възлагане изпълнението на неотложни аварийно-възстановителни работи по описаните участъци от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, община Мъглиж, за да се възстановят нарушените водостоци и осигури адекватно отводняване на пътя, да се ушири пътя и изградят подпорни стени в засегнатите участъци, да се възстанови компрометираната асфалтова настилка." 847640/ 01073-2018-0002 КОПЕКС И КО ЕООД 12.6.2018
3 Община Мъглиж пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.5 18.5.2018 „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“. 847919/ 01073-2018-0003 АГРОБИЛД ЕООД 8.6.2018
4 Община Мъглиж обява 28.5.2018 Проектиране и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж. 9076492 04.06.18- 17.00 ч. 05.06.18-11.00 ч. АРКОН 64 ООД 12.6.2018
5 Община Мъглиж обява 28.5.2018 Проектиране и упражняване на авторски надзор на проект: Рехабилитация на улицa „Генерал Гурко“ от ОТ 1029 до ОТ 633 с приблизителна дължина 952 м. 9076495 8.6.2018 - 17.00 ч. 11.06.18 - 13.00 ч. АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД 12.6.2018
6 Община Мъглиж обява 28.5.2018 Проектиране и авторски надзор на открита спортна площадка с тента в УПИ ІІІ-2901, кв. 112, гр. Мъглиж 9076503 08.06.18 - 17.00 ч. 11.06.18 - 11.30 ч. АРКОН 64 ООД 12.6.2018/ прекратен 21.06.18
7 Община Мъглиж обява 11.6.2018 Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на обект: "Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Тулово в регулация без да се променя трасето на преносната мрежа". 9077075 02.07.18 - 17.00 ч. 03.07.18 - 11.00 ч. ХИТ ООД 16.7.2018
8 Община Мъглиж обява 25.6.2018 Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/ 9077680 13.07.18 - 17.00 ч. 16.07.18 - 11.00 ч. Пътно строителна компания Ес БиЕс АД 24.8.2018
9 Община Мъглиж обява 16.8.2018 „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора с приблизителна обща дължина 2 982 м. – етапно: Втори етап: Улица с.Юлиево от о.т.82 до о.т.109 с приблизителна дължина 260 л.м. 9079739 07.09.18 - 17.00 ч. 10.09.18 - 11.00 ч. «Технострой-инженеринг 99» АД 26.9.2018
10 Община Мъглиж обява 28.8.2018 Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Път SZR-1082 "с. Тулово – с. Юлиево", подучастък от км3+690 до км 5+130 (начало регулация с. Юлиево) 9080158 17.09.18 - 17.00 ч. 18.09.18 - 11.00 ч. «Технострой-инженеринг 99» АД 3.10.2018
11 Община Мъглиж Публично състезание 14.9.2018 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на община Мъглиж до Претоварна станция - Казанлък 010173-2018-0004 05.10.18 - 17.00 ч. 08.10.18 - 11.00 ч. АСТОН СЕРВИЗ ООД 3.12.2018
12 Община Мъглиж обява 17.10.2018 Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год. 9082019 29.10.18 - 17.00 ч. 30.10.18 - 11.00 ч. ДАНИ 2000 ЕООД 6.11.2018
13 Община Мъглиж обява 17.10.2018 Доставка на техническа сол (натриев хлорид) и пясък за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2018 - 2019 год. 9082028 29.10.18 - 17.00 ч. 30.10.18 - 11.30 ч. «Технострой-инженеринг 99» АД 5.11.2018
14 Община Мъглиж обява 12.11.2018 Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект:"Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с.Дъбово и с.Юлиево, община Мъглиж в регулация, без да се променя трасето на преносната мрежа 9083006 03.12.18 - 17.00 Ч. 04.12.18 - 9.30 Ч. ХИТ ООД 18.12.2018
15 Община Мъглиж пряко договаряне 15.11.2018 Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” 01073-2018-0005 30.11.2018 30.11.18 - 11.00 ч. АЛФА СЪРВИС 3 ЕООД 20.12.2018
16 Община Мъглиж открита процедура 26.11.2018 "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора" 01073-2018-0006 02.01.19 - 17.00 ч. 03.01.19 - 11.00 ч. ЕТ ЛИЛЯНА - ХРИСТО РАЧЕВ 4.2.2019
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте