одобрен

Регистър на обществените поръчки - 2019 г.

Уникален идентификатор:  b972067c-727e-4ee1-84ab-7b7017cc9ac2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 15:13:15
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-27 15:13:15

възложител

вид процедура

дата на публикуване

предмет

№ в РОП

срок за получаване на оферти

дата на отваряне на офертите

изпълнител

дата на договора

1 Община Мъглиж обява 8.1.2019 Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко” 9084708 28.01.19 - 17.00 ч. 29.01.19 - 11.00 ч. СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД 12.2.2019
2 Община Мъглиж Публично състезание 15.1.2019 Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж 01073-2019-0001 05.02.19 - 17.00 ч. 06.02.19 - 11.00 ч.
3 Община Мъглиж обява 18.1.2019 Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т. 358 в гр.Мъглиж”. 9084977 04.02.19 - 17.00 ч. 05.02. - 11.00 ч. ПСК ВИЕАСТРОЙ ЕООД 27.2.2019
4 Община Мъглиж обява 1.2.2019 Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце 9085300 18.02.19 - 17.00 ч. 19.02.19 - 11.00 ч.
5 Община Мъглиж обява 1.2.2019 Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находящи се в териториалния обхват на Община Мъглиж 9085304 14.02.19 -17.00 ч. 15.02.19 - 11.00 ч.
6 Община Мъглиж Публично състезание 22.2.2019 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с. Ягода, Община Мъглиж” 01073-2019-0002 22.02.19 - 17.00 ч. 25.03.19 - 11.00 ч.