одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 30.04-10.05.2019 г.

Уникален идентификатор:  c2bdd891-1a00-4770-8c98-97a74db9db0b

административни актове златарица общи РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-16 12:10:42
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-05-16 12:10:42

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 01.05.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-194 02.05.2019 Дирекция СА Обявявам класирането на участниците в обществена поръчка с предмет "Изготвяне на инвестиционен проект за: Изграждане на ПОСВ гр.Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор"
РД-12-201 03.05.2019 Ръководство Определям помещение за съхраняване на бюлетините за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
РД-12-207 07.05.2019 Дирекция СА-ТСУ Одобрявам проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за поземлен имот с ид.24548.259.4 по КККР на с. Дълги припек общ. Златарица
РД-12-208 07.05.2019 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на Община Златарица поземлен имот с ид.№ 17213.10.25
РД-12-209 10.05.2019 Дирекция СА Прекратявам процедура "Публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой втора употреба специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадък за нуждите на Община Златарица"
РД-12-210 10.05.2017 Дирекция СА Да се отпише от актовите книги на Община Златарица поземлен имот с ид.№ 17213.10.18
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте