одобрен

Регистър на обществените поръчки - 2017 г.

Уникален идентификатор:  c50bb091-2e97-4145-8e85-2a409f068e94

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 15:09:57
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-27 15:09:57

възложител

вид процедура

дата на публикуване

предмет

№ в РОП

срок за получаване на оферти

дата на отваряне на офертите

изпълнител

дата на договора

1. Община Мъглиж обява 11.04.2017 г. Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, кв.8 кв.9 и кв.109 с.Ягода Община Мъглиж –втори етап“. 9063278 03.05.2017 г. - 17.00 часа 04.05.2017 г. - 11.00 часа "Вал ко трейд" ЕООД 53-17 /09.05.2017 г.
2. Община Мъглиж пряко договаряне 04.05.2017 г. Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” 785791/ 01073-2017-0001 05.05.2017 г. - 10.00 ч. 05.05.2017 г. - 10.00 ч. "Топлоконтакт - СЛивен "ЕООД 63-17/ 25.05.2017 г.
3. Община Мъглиж Публично състезание 02.08.2017 г. В предмета на поръчката се включва изпълнение на обект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, община Мъглиж“ – II етап. Първи подетап с включващи клонове № 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 31, 43, 46, 48, 51, 52, 53, 55 и 56, за което е изработен проект. Проектът е достъпен в профила на купувача и участниците следва да изпълнят предмета на поръчката съобразно предвиденото в него. Рехабилитацията на водопровода предвидена в първи подетап на втори етап изграждане с включващи клонове № 1,3,4,8,10,11,13,31,43,46,48,51,52,53,55 и 56 е с дъжина 3 798,83м. Рехабилитираните клонове ще се изпълнят с полиетиленови тръби висока плътност РЕ 100 за налягане PN 10. Диаметрите на водопровода и СВО са определени от техническото задание, противопожарно строителните норми - Наредба №2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи", като според посочената наредба за населени места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от ф80мм. Минималния диаметър на рехабилитацията е ф90 х5,4мм водопроводната мрежа е сключена с една зона на налягане. Запазва се схемата на водоподаване - съществуваща водонапорна кула, с обем V=100мЗ. Предвидена е поетапност. Количеството на строителните работи на обекта е посочено в КСС - достъпни в профила на купувача. 798819/ 01073-2017-0002 30.08.2017 - 17.00 часа 01.09.2017 - 11.000 часа ДИЕЛ ТРЕЙД ООД 16.11.2017
4. Община Мъглиж обява 11.09.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж 9068142 25.09.2017 г. - 17.00 ч. 26.09.2017 г. - 11.00 ч. Мост енерджи АД 120-17/ 28.09.2017 г.
5. Община Мъглиж Публично състезание 25.10.2017 г. Обществена поръчка за строителство чрез процедура Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - І етап - Реконструкция на първи главен клон“. 81567/ 01073-2017-0003 22.11.2017 г. - 17.00 ч. 24.11.2017 г. - 11.00 ч. ДЗЗД Обединение "АКВА-М" 15-18/ 25.01.2018 г.
6. Община Мъглиж Публично състезание 01.12.2017 г. Обществена поръчка чрез процедура Публично състезание с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Мъглиж за срок от 1 година” 817639/ 01073-2017-0004 05.01.2018 г. - 17.00 ч. 08.01.2018 г. - 11.00 ч. Ритъм - 4ТБ ООД 22-18/ 01.02.2018 г.
7. Община Мъглиж Пряко договаряне 05.12.2017 г. Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” 818309/ 01073-2017-0005 08.12.2017 г. - 9.00 ч. 08.12.2017 г. - 11.00 ч. Алфа сървис 3 ЕООД 161-17/ 28.12.2017 г.