одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация 2020 г.

Уникален идентификатор:  dffc3993-6f69-49c7-a22c-7f368e897f68

заявления златарица обществена информация регистър РМС 436/2017

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-10 09:10:19
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-10-19 16:11:15
  • Последно променил: Stoeva

Пореден №

Входящ № на Заявление за достъп до информация

Заявител - трите имена, адрес на ФЛ, наименование на фирмата и адрес на ЮЛ

Описание на исканата информация

Дирекция, структурно звено на Община Златарица предоставили исканата информация и Длъжностно лице изготвило информацията

Удължаване на срока, основание , дата

Решение № .. относно .....

Отказ № и дата

Писма по чл.31, ал.2 от ЗДОИ

Дата на протокола за предоставяне на информацията и лицето получило същата

Жалба вх.№

Забележка

12 РД 25-582/31.01.2020 М. А. А. Осъществявано ли е процесуално представителство за периода 2016-2019 г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, - по кои дела, пред кой съд, с какъв предмет и евентуално с какъв материален интерес и в какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за делата, Ви предоставяме следната информация. Сключвани ли са договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества от Кмета или общината през периода 2016 - 2019 г. и каква е била цената на месечния абонамент за посочения период - месец по месец Дирекция ОА не Решение №1/30.01.2020г. - справка Изпратена информация по имейл 31.01.2020.
13 ОА-УГ-01-02-906/10.02.2020г. В. М. А. Информация за сключените през периода 2017-2019 г. нетрудови договори за предоставяне а услуги на обща стойност над 1000 лв. без ДДС, с изключение на тези, сключени по реда на ЗОП и пр. Дирекция ОА да Решение №2/28.02.2020г. - 3 справки по години в табличен вид Изпратена информация по имейл 28.02.2020 г.
14 ОА-УГ-01-02-1033/17.02.2020г. Х. С. В. Информация за местните данъци и такси, през 2014, служители в отдела, който ги събира, платени и неплатени задължения, заведени дела за събиране на задълженията и пр. Отдел Местни приходи Решение №3/28.02.2020г. - справки по години и 3 дл. х-ки Изпратена информация по имейл 28.02.2020 г.
15 ОА-УГ-01-02-1183/24.02.2020г. К. И. М. Информация за глоби, правомощия на длъжностните лица, изисквания към длъжностните лица, приходи от глоби, как се изръзходват средствата, абонаментно правно обслужване и пр. Отдел Местни приходи Решение №4/05.03.2020г. - справки по години и 3 дл. х-ки Изпратена информация по имейл и в Платформата 09.03.2020 г.
16 ОА-УГ-01-02-1364/04.03.2020г. М. Б., Институт за гората Информация за наличието и характеристиките на зелени покриви (покривни градини) и зелени стени (вертикално озеленяване) на територията на общината; Секретар на Община Златарица Решение №5/09.03.2020г. Изпратена информация по имейл 10.03.2020