одобрен

Регистър на обществените поръчки - 2015 г.

Уникален идентификатор:  fe127c44-25d9-487e-8106-50aff77f76a2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 15:07:46
  • Създаден от: rumyana_emanuilova
  • Последна промяна: 2019-03-27 15:07:46

възложител

вид процедура

дата на публикуване

предмет

№ в РОП

срок за получаване на оферти

дата на отваряне на офертите

изпълнител

дата на договора

1. Община Мъглиж Публична покана 19.10.2015 „Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас в община Мъглиж през експлоатационния период на 2015 - 2016 год.” 9046880/ 19.10.15 29.10.15 - 16 ч. 30.10.15 - 11 ч. "ПСК ВИАСТРОЙ" ЕООД 135-16/ 05.10.16 прекратен
2. Община Мъглиж Публична покана 29.9.2015 „Основен ремонт на отводнителни канали находящи се по улици с о.т. 105, 101, 102, 130, 143 и 145 и по ул. „Мильо Минчев” от о.т.82 до о.т.92 по плана на с.Ветрен, общ. Мъглиж”. 9046301/ 29.09.15 09.10.15 - 16 ч. 12.10.15. - 11 ч. "Диел трейд" ООД 124-15/ 18.11.15
3. Община Мъглиж Публична покана 14.8.2015 «Изготвяне на технически проект за обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път «SZR 1081 (с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце) », общ.Мъглиж, обл. Стара Загора» 9044901/ 14.08.15 26.08.15 - 16 ч. 27.08.15 - 11 ч. "Аква консултинг" ЕООД 109-15/ 09.09.15
4. Община Мъглиж Публична покана 24.7.2015 „Изготвяне на технически проект за обект: "Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж" 9044210/ 24.07.15 05.08.15 - 16 ч. 06.08.15 - 11 ч. "Арх. Киряков" ЕООД 122-15/ 13.11.15
5. Община Мъглиж Публична покана 16.7.2015 „Проектиране и изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Мъдрост” – гр. Мъглиж, общ. Мъглиж” 9043915/ 16.07.15 29.07.15 - 16 ч. 30.07.15 - 11 ч. "Алмина консулт" ЕООД 99-15/ 25.08.15
6. Община Мъглиж открита процедура 1.7.2015 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с.Ягода, с.Юлиево и с.Дъбово на територията на община Мъглиж" 01073-2015-0005 29.07.15 - 17 ч. 30.07.15 - 11 ч. "Пътстройинженеринг" АД 125-15/ 24.11.15
7. Община Мъглиж Публична покана 17.6.2015 "Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж " 9042897/ 17.06.15 29.06.15 - 16 ч. 30.06.15 - 10 ч. "Електра 696" ЕООД 93-15/ 22.07.15
8. Община Мъглиж Публична покана 8.5.2015 "Избор на изпълнител за извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р.Сливитовска на път SZR 3085-IV, K +2400, с.Ветрен – с.Сливито, община Мъглиж" 9041566/ 08.05.15 20.05.15 - 17 ч. 19.05.15 - 11 ч. "Вълеви В " ООД 79-15/ 30.06.15
9. Община Мъглиж Публична покана 16.4.2015 „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект Пенсионерски клуб „Тунджа” – с.Юлиево, общ.Мъглиж” 9040820/ 16.04.15 04.05.15 - 16 ч. 05.05.15 - 10 ч. "Алмина консулт" ЕООД 67-15/ 02.06.15
10. Община Мъглиж Публична покана 29.4.2015 „Изготвяне на проект за обект: “Укрепване на сградата и реновиране на прилежащите външни площи на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1897“ гр.Мъглиж” за нуждите на Община Мъглиж” 9041337/ 29.04.15 13.05.15 - 16 ч. 14.05.15 - 10 ч. "Асиметрик" ООД 69-15/ 04.06.15
11. Община Мъглиж Публична покана 31.3.2015 „Изготвяне на проект за обект:“Частичен ремонт по чл.151, ал.1, т.3 от ЗУТ на част от сградата на Народно читалище „Пробуда–1897“ гр.Мъглиж и прилежащите външни площи в частта си на централния вход и фоайето на ниво партер” за нуждите на Община Мъглиж” 9040378/ 31.03.15 14.04.15 - 16 ч. 16.04.15 - 10 ч. "Асиметрик" ООД 54-15/ 11.05.15
12. Община Мъглиж Публична покана 11.3.2015 "Доставка на улични LED осветителни тела за територията на Община Мъглиж" 9039647/ 11.03.15 23.03.15 - 16 ч. 24.03.15 - 10 ч. "Еколайт Европа" ООД 53-15/ 30.04.15 - прекратен
13. Община Мъглиж открита процедура 6.1.2015 „Предоставяне на услуги по сметоизвозване на твърди битови отпадъци от съдове за смет на територията на община Мъглиж” 01073-2015-0001 04.02.15 - 17 ч. 09.02.15 - 11 ч. "Астон сервиз" ООД 68-15/ 04.06.15