2 намерени резултата

одобрен

Размер на средното годишно рентно плащане за всяко землище от общините в област Габрово за предходната година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане за земеделските земи за всяко землище от общините в област Габрово за предходната година.

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ Габрово земеделска, горска техника и машини за земни работи.

техника
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“