1 намерен резултат

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Данните са за инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.; изм. и доп.) на територията на РИОСВ-Шумен

 

Моля изчакайте