Регионална дирекция по горите - Пловдив


РДГ – Пловдив носи името на град Пловдив, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Пловдив обхваща част от Централна България като граничи на север с Национален парк “Централен Балкан”, на изток с РДГ – Стара Загора, на югоизток с РДГ – Кърджали, на юг с РДГ – Смолян и на запад с РДГ – Пазарджик и РДГ – София.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Пловдив стопанисва горския фонд на територията на област Пловдив и следните общини: Карлово, Хисаря, Раковски, Брезово, Съединение, Калояново, “Марица”, Пловдив, “Родопи”, Садово, Асеновград, Първомай и Лъки.
РДГ – Пловдив включва 8 държавни горски стопанства и 2 държавни ловно стопанства (ДЛС “Чекерица” – Стряма и ДЛС “Кормисош” – Лъки).


Дейност:

Стопанисване на горите
Възобновяване на горите и борба с ерозията
Ловноспотанска дейност
Охрана на горите
Опазване на горите от пожари
Лесозащита
Промени в горския фонд
Защитени територии
Проекти


За контакт:

гр.Пловдив, бул.Санкт Петербург № 57
тел: 032/ 27-50-70
Електронна поща: rugplovdiv@iag.bg ; rdgplovdiv@gmail.com