Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Плевен