Български институт по метрология


Българският институт по метрология е юридическо лице към Министерския съвет със седалище София.
Българският институт по метрология е специализиран институт за изпълнение на държавната политика в областта на измерванията и за: изпълнение на възложените му функции със Закона за измерванията и други нормативни актове; подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания; провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес; провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.
Българският институт по метрология е администрация, която подпомага председателя на БИМ при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на физически и юридически лица.


 

Моля изчакайте