Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново


РИОСВ – Велико Търново е административна структура към Министерството на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Тя осъществява своята дейност на територията на Великотърновска и Габровска области, като има регулиращи, информационни и контролни функции.


За контакт:

Уеб сайт: www.riosvt.org
Е-mail: riosvt-vt@riosvt.org
Телефони: 062/ 62 03 58, 062/ 64 68 47
Факс: (062)623784


 

Моля изчакайте