Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Велико Търново


РИОСВ – Велико Търново е административна структура към Министерството на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Тя осъществява своята дейност на територията на Великотърновска и Габровска области, като има регулиращи, информационни и контролни функции.