Регионално управление на образованието - София-град


РУО – София-град е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, а устройството и функциите му се определят с Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО). РУО – София-град се управлява и представлява от началник, който е държавен служител и се назначава от министъра на образованието и науката.


Дейност:

Регионалното управление на образованието - София-град провежда държавната политика в областта на
предучилищното и училищното образование на територията на област София-град.


За контакт:

София, ул. "Антим I" №17
02/ 935 6050
02/ 988 3937
rio_sofia_grad@mon.bg