Агенция за хората с увреждания


Агенция за хората с увреждания (АХУ) е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика и осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:

1. участва в механизма по координация в областта на политиката за правата на хората с увреждания;
2. води и поддържа информационна система за хората с увреждания;
3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, които предоставя на министъра на труда и социалната политика;
4. води и поддържа регистър на лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1;
5. осъществява контрол на дейностите по т. 4;
6. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
7. разработва програми и финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
8. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
9. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на хората с увреждания и дава становища по тях;
10. публикува и поддържа на интернет страницата си информация за насоките и достъпа за реализиране на правата за хората с увреждания;
11. при установяване на нарушение на правата на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;
12. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.


За контакт:

Уеб сайт: ahu.mlsp.government.bg
Е-mail: ahu@mlsp.government.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: (02)931 80 95
Факс: (02)832 41 62


 

Моля изчакайте