Регионална здравна инспекция - Пловдив


Регионална здравна инспекция - Пловдив (РЗИ) осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол.

РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории - микробиологична, вирусологична и паразитологична.

РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.

РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.

РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.

РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.

РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.

РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.

РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.

РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.

РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети.

РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.


За контакт:

Уеб сайт: www.riokozpd.com
Е-mail: rzipd@plov.net
Телефони: 032646655, 0884546225
Факс: 032643438


 

Моля изчакайте