Община Доспат


Община Доспат е разположена в югозападната част на Родопите и административно попада в област Смолян. На юг общината граничи с Република Гърция, на изток с община Девин, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча. Общината включва един град Доспат и 7 села. Територията се определя като високопланинска гранична територия. Общината е част от Южен централен район за планиране.
Територия
Територията на общината е 282,7 кв. км, което представлява 8,85% от общата площ на област Смолян и около 1,3% от територията на Южен централен район (ЮЦР, NUTS 2).
Административен център и населени места
В административните граници на общината са разположени 8 населени места, от които един град – Доспат, който е и административен център на общината и седем села:

 с.Барутин,
 с.Змейца,
 с.Бръщен,
 с.Късак,
 с.Любча,
 с.Црънча
 с.Чавдар.

Характерни особености
На територията на общината се намира и язовир Доспат, който е вторият по големина язовир в България. Язовир Доспат е разположен на 1200 метра надморска височина, той е най-високият язовир в България, а със своите 22 000 дка водна площ е вторият по обем. Язовирът е богат на риба. В него плува костур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и пъстърва. Има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. Практикуват се няколко вида риболов: на плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и на булдо. Непосредствената близост на язовира до град Доспат – административен център на общината, както и прекрасната природа предполагат идеални възможности за отдих и туризъм.
Най-малък е оттокът на реките през месец август, а най-голям през месец май, тъй като това са районите с най-обилни валежи и засушавания.
По данни от преброяването на населението към 01.02.2011 г. в община
Доспат живеят 9 116 души или 7,49% от населението на областта и едва 0,62% от
населението на ЮЦР. По данни на ГД ‖ГРАО‖ жителите на общината по постоянен
адрес към 15.06.2014 г. са 9 720 души, а по настоящ адрес - 8 848 души.
Община Доспат има изградени транспортни връзки с всички съседни
общини. На територията на общината основните пътни връзки са: Доспат - Батак -
Пещера - Пловдив; Доспат - Батак - Пещера - Пазарджик - София; Доспат - Гоце
Делчев - Благоевград; Доспат - Борино - Девин - Смолян.
Таблица 1: Разстояния в километри от Доспат до някои големи градове в
България
СОФИЯ СМОЛЯН ПЛОВДИВ ПАЗАРДЖИК БЛАГОЕВГРАД
199 76 124 87 155

Град Доспат е разположен на 76 км от областния град Смолян, на 199 км от
столицата на страната гр. София и на 80 км от гр. Смолян.
Урбанистичната структура на общината се характеризира с 8 населени места
– административния център град Доспат и 7 села: с.Барутин, с.Змейца, с.Бръщен,
с.Късак, с.Любча, с.Црънча и с.Чавдар.
Община Доспат е една от 10-те общини в област Смолян. Тя е на пето място
по територия и на шесто по население сред общините в областта.
Най-голяма по население и по територия е община Смолян. В нея живеят
34,5% от общия брой жители на областта. Голяма концентрация на население има в
общините Девин, Мадан и Златоград. Най-малката община в областта по територия
е Неделино, а по население Борино.


За контакт:

гр. Доспат
ул. "Капитан Петко Войвода" № 3
тел. 03045/23-10
ел. поща: obshtinadospat@abv.bg


 

Моля изчакайте