Община Разград


Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина.
Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище.

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.
Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.


Дейност:

Община Разград е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет;
Общинската администрация е териториална администрация на изпълнителната власт на територията на община Разград, в която се осъществява местното самоуправление.
Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, отговорност, целесъобразност, ефективност, координация, самостоятелност и гарантиране интересите на община Разград и населението.
Общинската администрация работи в условията на публичност при вземане и изпълнение на решенията си, освен когато опазването на служебната тайна или други важни причини налагат ограничаването на този принцип;
Кметът на община Разград определя реда на публичните изяви на служителите в администрацията.


За контакт:

БУЛ."БЕЛИ ЛОМ" №37А
7200 РАЗГРАД
ТЕЛ: (084) 660 091, 660 092
ФАКС: (084) 660 090
електронна поща: obshtina@razgrad.bg
Интернет портал: www.razgrad.bg


 

Моля изчакайте