Министерство на финансите


Министерството на финансите (МФ) е българската институция, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областите публични финанси, данъчна политика, управление на държавния дълг, финансови услуги и финансови пазари, вътрешен контрол.
Политиките на Министерството на финансите са насочени към всички фактори на икономическия растеж, чието постигане е невъзможно без наличието на по-сигурна, по-укрепнала, по-прозрачна и по-отговорна финансова система в полза на икономиката и обществото.
В изпълнение на ангажиментите на България като държава-членка на Европейския съюз и като водеща институция на национално ниво за дефинирането и изпълнението на целите на фискалната политика, Министерството на финансите води бюджетна политика, фокусирана към осъществяване на засилен контрол върху разходите и размера на бюджетния дефицит чрез мерки за провеждане на фискална консолидация и повишаване качеството, контрола и прозрачността на публичните финанси.


За контакт:

Уеб сайт: www.minfin.bg
Е-mail: feedback@minfin.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: 98591Дъщерни организации


 

Моля изчакайте