Регионално управление на образованието - Хасково


РУО – Хасково е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета