Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН)


За контакт:

Уеб сайт: ckbppmn.government.bg
Е-mail: ckbppmn@abv.bg
Kод за междуселищно избиране: (02)
Телефон: (02)029811133
Факс: (02)029874001


 

Моля изчакайте