"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД


"Холдинг Български държавни железници" ЕАД е създаден съгласно Закона за железопътния транспорт и е еднолично акционерно търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, създадено по реда на Търговския закон. При преобразуване през 2007 г. чрез отделяне от „БДЖ” ЕАД са учредени и регистрирани
дружествата „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД, които са 100% собственост на „БДЖ” ЕАД.
С Протоколно Решение №151/22.10.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията наименование на дружеството е променено от „Български държавни железници” ЕАД на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД. Едноличен собственик на капитала на «Холдинг БДЖ” ЕАД е българската държава.


 

Моля изчакайте