Национална агенция за приходите


Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и определени със закон частни държавни вземания. Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.