Национална агенция за професионално образование и обучение


Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е държавен орган към Министерския съвет на Република България за координация на институциите по въпросите на професионалното образование и обучение и за лицензиране на центрове за професионално обучение и ориентиране на лица над 16 години, напуснали образователната система. Управлението и експертизата на НАПОО се осъществяват въз основа на трипартитния принцип с участието на държавни институции и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите. Възложените със Закона за професионалното образование и обучение функции на НАПОО са фокусирани върху следните ключови области: • разработване и актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) в съответствие с модернизацията на производствата и развитието на националната икономика; • разработване на Държавни образователни изисквания (стандарти) за придобиване на квалификация по професии; • създаване и развитие на национална мрежа от лицензирани институции за професионално обучение на лица над 16-годишна възраст – центрове за професионално обучение (ЦПО) и институции за професионално ориентиране на младежи и възрастни – центрове за информация и професионално ориентиране (ЦИПО); • осъществяване на последващ контрол върху дейността на лицензираните институции; • осигуряване на прозрачност на професионалните квалификации в страната и съдействие за международното признаване на документите за ПОО; • изработва предложения за усъвършенстване на системата за професионално образование и обучение на основата на анализи от дейността на лицензираните институции.