Община Баните


Община Баните, област Смолян се намира в североизточната част на Смолянска област и заема част от централния дял на Средните Родопи. Територията и е 301.37 кв.км с надморска височина в границите от 400 до 1992 метра. Граничи с шест общини: на север с Асеновград и Лъки (област Пловдив), на юг със Смолян и Мадан (област Смолян) и на изток с Ардино и Черноочене (област Кърджали). Община Баните има средищно разположение между два областни центъра – гр. Смолян и гр. Кърджали.
В състава на общината влизат: общинският център с. Баните-постоянно развиващ се балнеоложки и курортен център, три кметства: Давидково, Оряховец, Гълъбово и 16 по-малки села: Загражден, Стърница, Вишнево, Дрянка, Малка Арда, Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Треве, Сливка, Дебеляново, Рибен дол, Две тополи, Планинско и Малко крушево.
Специфичното разположение на общината ограничава възможностите за достигането и. До Баните се стига само с автомобилен транспорт, преобладават третокласните пътища.
Местоположението на общината и икономическата и характеристика не съдържат предпоставки за наличие на атмосферни замърсители. Община Баните в екологично отношение е с много добри показатели - липсват големи замърсители на въздуха, водите и почвата, като това създава добри условия за обитаване и отдих. Приоритет в развитието на община Баните е балнеолечението и туризма. Наличните природни дадености - топъл минерален извор, чиста природа, богата флора и фауна, мек климат и разнообразен релеф, са предпоставка за развитие на различни форми на туризъм - балнеоложки, селски, ловно-рибарски и екстремен.


За контакт:

Общинска администрация- Баните
п.к. 4940 - с.Баните, област Смолян
ул."Стефан Стамболов" №3,
Булстат: 000614952
централа: 03025/22 20
e-mail: banite@banite.egov.bg;