Регионална инспекция по околна среда и водите - Русе


Регионална инспекция по околна среда и водите - Русе (РИОСВ - Русе) е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.


За контакт:

Уеб сайт: www.riosv-ruse.org
Е-mail: riosv@riosv-ruse.org
Телефони: 082/ 820 772, 082 / 820 774
Факс: (082)820 779