Национална експертна лекарска комисия


Националната експертна лекарска комисия е здравно заведение - юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването, със седалище София.
НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от ТЕЛК на територията на цялата страна. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ).
В структурата на НЕЛК има 5 специализирани състава по различни заболявания, като във всеки от които работят високо квалифицирани лекари със специалност по съответния профил. Жалбите се разглеждат освен в специализирания състав по водеща диагноза, и в други състави (в зависимост от заболяванията на освидетелстваното лице), като решенията на НЕЛК се постановяват след вземане под внимание на мнението на всеки от съставите.
НЕЛК осъществява диагностични и експертни функции по проблемите на медицинската експертиза, както и експертни, контролно-методически и консултативни дейности по отношение на по-долустоящите органи на медицинската експертиза. НЕЛК участва в разработването на нормативни актове, касаещи медицинската експертиза. В НЕЛК се провеждат начални и периодични обучения на лекарите, работещи в съставите на ТЕЛК в цялата страна.
Официален интернет сайт на НЕЛК https://nelk.bg/.


За контакт:

Адрес на НЕЛК: гр. София, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 15, сграден комплекс Център по хигиена
Телефон за справки: 02 805 39 41
На e-mail: info@nelk.bg, чрез попълване на форма за контакт през интернет сайта https://nelk.bg/


 

Моля изчакайте