Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново


РЗИ осъществява държавна политика на територията на Великотърновска област.

РЗИ Велико Търново упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.

РЗИ Велико Търново извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории - микробиологична, вирусологична и паразитологична.

РЗИ Велико Търново упражнява контрол върху заразните болести, върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.

РЗИ извършва дейности по имунизационния календар на Р България.

РЗИ Велико Търново извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.

РЗИ Велико Търново извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.

РЗИ Велико Търново извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.

РЗИ Велико Търново контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети.

РЗЕ организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза.

РЗИ събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Велико Търново.