Регионална здравна инспекция - Сливен


Регионална здравна инспекция - Сливен е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за здравето.
Осъществява своите функции в съответствие с Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).
РЗИ – Сливен организира и осъществява държавната здравна политика на територията на област Сливен. Реализира следните дейности:
• извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;
• организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;
• събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Сливен;
• упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;
• извършва микробиологични, серологични и паразитологични изследвания;
• извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;
• извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;
• извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;
• наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;
• извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;
• оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;
• участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.