Община Бяла Слатина


Бя̀ла Сла̀тина е град в област Враца. Той е административен и стопански център на община Бяла Слатина. Общината е разположена в източната част на Област Враца. С площта си от 545,51 km2 заема 2-ро място сред 10-те общини на областта, което съставлява 15,08% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
на юг – община Роман;
на югозапад – община Враца;
на запад – община Борован;
на север – община Мизия и община Оряхово;
на изток – община Кнежа и община Червен бряг от Област Плевен.
Релефът на общината е предимно равнинен, а в южната част хълмист. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и много малка част в Западния Предбалкан.


За контакт:

https://byala-slatina.bg
bslatina@oabsl.bg


 

Моля изчакайте