Община Горна Малина


Община Горна Малина е част от Софийска област и се намира на 31 km източно от столицата гр. София – важен фактор, предопределил развитието ѝ през последните години. Разположена е на площ 336,3 km2 в централната част на Западна България. Простира се между билото на Стара планина на север и Средна гора на юг. Граничи с общините Ботевград, Правец, Етрополе, Елин Пелин и Мирково.

Общински център е с. Горна Малина.

Общината е съставена от 14 села: Априлово, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево, Негушево, Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево с общо население 5316 жители с постоянен адрес и 7175 жители с настоящ адрес (по данни на ГРАО към 20.07.2015 г.).

Обособени са две вилни зони към селата Долно Камарци и Осойца.

За местностите „Овчо бърдо” край с. Макоцево, „Киси кория” и „Минков трап” – с. Долно Камарци и „Мангулски дол” – с. Гайтанево са одобрени планове на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване от граждани въз основа на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Голяма част от тези имоти са застроени до 1 януари 1991 г.

След проведения успешен местен референдум на 25 юни 2011 г., на който 89.6% от жителите на общината гласуваха против откриването на кариери, мини и сметища за опасни отпадъци, за да се запази природата екологично чиста, всички селища станаха атрактивно място за краткотраен отдих и туризъм.

През територията на общината минава първокласен път № 6 ГКПП "Гюешево" — София — Карлово — Бургас, а успоредно на шосето преминава и участък от трасето на Подбалканската жп линия София — Карлово — Бургас.Географското разположение на община Горна Малина (на южните входове на старопланинските проходи Арабаконак и Витиня) определя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. През територията на общината са минавали древни пътища, пресичащи Стара планина. При разкопки са открити следи от сгради, строени по римско време. В почти всички населени места има изградени православни храмове, някои от които са от преди повече от 300 години. Паметници на културата са църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Байлово и храм „Великомъченик Свети Димитър” в с. Макоцево. Някои от стенописите и иконите са дело на местния иконописец от XIX век Йото (Иван Неделков) от с. Макоцево.

В областта на духовната култура Горномалинска община носи белезите, характерни за балканските и подбалканси краища на България. Това се отнася както за просветното дело, развитието на изкуствата, религиозно-православното светоусещане на населението, културно-историческото и археологическо наследство, така и за елементите на бита, традициите, стандарта на живот.

На територията на община Горна Малина функционират 14 читалища и сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”. Живи са българските национални традиции, живее и се развива местния фолклор, което може да представлява интерес за любителите на народните песни. Неведнъж художествени състави от общината са получавали призови места на национални фолклорни събори.

На своите гости община Горна Малина предлага своята най-голяма духовна ценност – къщата-музей в с. Байлово на класика на българската национална литература, големия майстор на художественото слово Елин Пелин. Поклонниците на литературата могат да се потопят и днес в света на елин-пелиновите герои.

Близостта до столицата обуславя възможността за множество културни развлечения, както на населението на общината, така и на нейните гости, а в Софийска област са концентрирани обекти от национално значение, национални паркове и защитени територии.

Контакти:
e-mail: gmalina@abv.bg;
тел.: (+359 7152) 23 20;
факс: (+359 7152) 22 52;
адрес: с. Горна Малина, п.к. 2131, ул. "21-ва", № 18


 

Моля изчакайте