Община Ковачевци


Общината е разположена в централната част на Област Перник и попада в историко-географската област Краище. С площта си от 144,945 km2 е най-малката сред 6-те общините на областта, което съставлява 6,05% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

на запад и север – община Земен;
на североизток – община Перник;
на север – община Брезник;
на изток и югоизток – община Радомир.


Дейност:

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет; подпомага осъществяване на правомощията на Кмета на общината, свързани с неговата компетентност; подпомага работата на Общинския съвет и организационно-техническото му обслужване; осъществява административното обслужване на граждани, физически и юридически лица.
При осъществяване на своята дейност Общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.


За контакт:

Община Ковачевци

Адрес:

2450 с. Ковачевци

община Ковачевци,

област Перник

е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

web: kovachevtsi.com