Община Криводол


Община Криводол заема 326 кв. км площ в северозападната част на Република България.

Отстои на равни разстояния от сравнително големите икономически центрове Враца и Монтана.

През нея преминават основни транспортни оси - жп линията София - Видин и главен път Е-79 (София - Мездра - Видин)Общината е разположена в западната част на Област Враца. С площта си от 325,857 km2 заема 5-то място сред 10-те общините на областта, което съставлява 9% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

на североизток – община Хайредин и община Борован;
на югоизток – община Враца;
на юг – община Вършец от Област Монтана;
на югозапад – община Берковица от Област Монтана;
на запад – община Монтана от Област Монтана;
на северозапад и север – община Бойчиновци от Област Монтана.


Дейност:

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет; подпомага осъществяване на правомощията на Кмета на общината, свързани с неговата компетентност; подпомага работата на Общинския съвет и организационно-техническото му обслужване; осъществява административното обслужване на граждани, физически и юридически лица.
При осъществяване на своята дейност Общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.


За контакт:

3060 гр.Криводол, ул. "Освобождение" № 13
област Враца, община Криводол
Тел. 09117/2545, 09117/2310
e-mail: krivodol@dir.bg